KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KOSKİ)

Solar tip jel akü satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00728221
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

RASYONEL HABER 01.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/698242
Niteliği, Türü, Miktarı
:
250 ADET SOLAR TİP JEL AKÜ
İşin Yapılacağı Yer
:
KOSKİ MERAM ARİF BİLGE TESİSLERİ ARİF BİLGE MAH. DUVARLI SK. NO:1 MERAM / KONYA
İhale Tarihi
:
23.01.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU / KONYA
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
SOLAR TİP JEL AKÜ SATIN ALINACAKTIR
KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ


SOLAR TİP JEL AKÜ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/698242
1-İdarenin
a) Adresi : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 Nalçacı SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
250 ADET SOLAR TİP JEL AKÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KOSKİ MERAM ARİF BİLGE TESİSLERİ ARİF BİLGE MAH. DUVARLI SK. NO:1 MERAM / KONYA
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME KONUSU MALIN TAMAMI TEK PARTİ HALİNDE , SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 60 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU / KONYA
b) Tarihi ve saati : 23.01.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1. SANAYİ SİCİL BELGESİ

2. KAPASİTE RAPORU

3. İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

4. YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ

İSTEKLİNİN İMALATÇI VEYA ÜRETİCİ OLDUĞUNU TESPİT AMACI İLE YUKARIDAKİ BELGELERDEN HERHANGİ BİRİNİ SUNMASI YETERLİDİR.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İMALATÇI,İTHALATÇI VEYA İSTEKLİYE AİT TSE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİK BELGESİ

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
AKÜ ÜRETİCİSİNİN JEL AKÜ MODELİNE AİT TS 1352-2 EN 60896-21 E UYGUNLUK BELGESİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU / KONYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR