BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ

Nükleer tıp sarf malzemesi satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00730223
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 04.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/701988
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018 YILI 16 KALEM NÜKLEER TIP SARF MALZEME ALIMI İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa Osmangazi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.01.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Konferans Salonu Prof.Dr.Orhan Karmış Cad. No:3 OSMANGAZİ/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2018 YILI 16 KALEM NÜKLEER TIP SARF MALZEME ALIMI İHALESİ
SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ-BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


2018 YILI 16 KALEM NÜKLEER TIP SARF MALZEME ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/701988

1-İdarenin
a) Adresi : Prof.Dr.Orhan Karmış Cad. No:3 OSMANGAZİ/BURSA OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242238200 - 2242238213
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@bursaonkoloji.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018 YILI 16 KALEM NÜKLEER TIP SARF MALZEME ALIMI İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Satınalma Birimi Prof.Dr.Orhan Karmış Cad. No:3 OSMANGAZİ/BURSA
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici firmalara malzemelerin teslimat zamanıyla ilgili yazılı tebligat yapılacak olup yapılan yazılı tebligat da belirtilen zamanlarda ve belirtilen miktarlarda (tamamı veya peyder pey) malzemelerin teslimatı istenecektir. İşin bitiş tarihi 31.12.2018 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Konferans Salonu Prof.Dr.Orhan Karmış Cad. No:3 OSMANGAZİ/BURSA
b) Tarihi ve saati : 25.01.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı olmak zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise,T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihaletarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır.
b)İhalede 9,10,11,12,13,14,15,16 nolu kalemler için teklif verecek firmaların Türkiye Atom Enerji Kurumu tarafından radyoaktif ürünler için verilen Lisans Belgesinin ihale dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir.
c)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünlere teklif veren istekliler ihaledosyasında “ Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
Yönetmeliği ve Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamı dışında olduklarına dair yazılı beyan vereceklerdir.
d)İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait TİTUBB kod numaralarını kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır.
e)İhaleye teklif verecek firmaların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen Radyoaktif ürün tescil belgesinin veya Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen Ürün ruhsatının ihale dosyası içerisinde verilmesi zorunludur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)İstekliler teklif edileceği ürünlere ait tıbbi veya teknik özellikleri gösterir broşür, katalog, CD, Kullanım kılavuzu vb. tanıtım belge veya belgelerinden birini sunacaktır.
b)Komisyon gerek gördüğü taktirde teklif veren firmalardan numune istenebilir ve İstekliler, teklif ettikleri malzemelere ait numuneleri ücretsiz olarak komisyona teslim
edecektir. Komisyon gerek gördüğü takdirde ücreti ilgili firma tarafından karşılanmak üzere yetkili laboratuarlardaanaliz yaptırabilir. Teklif verilen kaleme ait numunenin üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası yazılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Satınalma Birimi Prof.Dr.Orhan Karmış Cad. No:3 OSMANGAZİ/BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Satınalma Birimi Prof.Dr.Orhan Karmış Cad. No:3 OSMANGAZİ/BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR