AFYON ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif malzeme sac alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00731151
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KOCATEPE 05.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/161
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40.623 Kg CrNi Sac – 123.519 Kg Sac  malzeme fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.(detayı teknik şartnamemizde yer almaktadır.) 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.01.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İHALE İLANI
T.Ş.F.A.Ş.AFYON ŞEKER FABRİKASI
MUHTELİF MALZEME SAC ALIMI
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
İhale kayıt numarası : 2018 / 161
1-İdarenin
a) Adı
b) Adresi

:T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası
: Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87
2-İhale konusu malların

a) niteliği, türü ve miktarı : 40.623 Kg CrNi Sac – 123.519 Kg Sac malzeme fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.(detayı teknik şartnamemizde yer almaktadır.)

NO A D I E V S A F I ÖLÇÜSÜ MİKTARI
1 CrNi Sac - 1,5x1000x3000 mm (30 Plaka) 1 ŞT 6 No'lu Teknik Şartnameye Göre kg 1059
2 CrNi Sac - 3x2000x6000 mm (10 Plaka) kg 2826
3 CrNi Sac - 6x2000x6000 mm (15 Plaka) kg 8478
4 CrNi Sac - 8x2000x6000 mm (15 Plaka) kg 11304
5 CrNi Sac - 10x2000x6000 mm (15 Plaka) kg 14130
6 CrNi Sac - 30x2000x6000 mm (1 Plaka) kg 2826
7 St 37 Sac - 4x2000x6000 mm (20 Plaka) 1 ŞT 5 No'lu Teknik Şartnameye Göre kg 7536
8 St 37 Sac - 5x2000x6000 mm (13 Plaka) kg 6123
9 St 37 Sac - 6x2000x6000 mm (27 Plaka) kg 15260
10 St 37 Sac - 8x2000x6000 mm (47 Plaka) kg 35419
11 St 37 Sac - 10x2000x6000 mm (43 Plaka) kg 40506
12 St 37 Sac - 2x2000x6000 mm (11 Plaka) kg 2072
13 St 37 Sac - 25x2000x6000 mm (3 Plaka) kg 7065
14 St 37 Sac - 45x1500x6000 mm (3 Plaka) kg 9538

b) Teslim Yeri : Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren
en geç 15 (Onbeş takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3-İhalenin
a) yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 18.01.2018 Perşembe günü saat 1400

4-İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, 18.01.2017 Perşembe günü saat 1400 ’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
9- İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler
13- Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR