KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TATBİKAT MERKEZ KOMUTANLIĞI

Lpg satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00732446
Şehir : Ankara / Şereflikoçhisar
Yayınlandığı Gazeteler

TUZGÖLÜ HABER 11.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ŞEREFLİKOÇHİSAR ÇENGEL 11.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018 / 7585     
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
K.K.Tatb.Mrk.K.lığı’na: 12000 KG LPG (45 KG.LIK TÜPLERDE)  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
K.K.Tatb. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı İhale Salonu Şereflikoçhisar /ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
KARA KUVVETLERİ TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI


12000 KG LPG (45 KG.LIK TÜPLERDE) ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası: 2018 / 7585
İhale Tarihi 23 Ocak 2018 Saat; 10:00
1-İdarenin
a)Adresi:
Sanayi Mah. Metin Şanal Bulvarı 06950 ŞEREFLİKOÇHİSAR / ANKARA
b)Telefon ve Belgegeçer numarası: 312 687 17 52 – 312 687 84 00
2-İhale Konusu Malın:
a)Niteliği, Türü ve miktarı:
K.K.Tatb.Mrk.K.lığı’na: 12000 KG LPG (45 KG.LIK TÜPLERDE) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim Yeri ve Tarihleri: K.K. Tatb. Mrk. K.lığı Şereflikoçhisar/ANKARA Alımı yapılacak olan gıda maddeleri sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren ihale dokümanı EK-Asında (Alıma Ait Diğer Bilgiler ve Teslim Programı Çizelgesi) belirtilen teslim programına uygun olarak teslim edilecektir.
3)İhalenin
a) Yapılacağı yeri, :
K.K.Tatb. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı İhale Salonu Şereflikoçhisar /ANKARA
İhale Tarih ve Saati: 23.01.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.2.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve geçici teminat,
4.3. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.4. Ekonomik ve mali yeterlilik ile Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belge istenmemiştir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
6- İhale dokümanı idarenin adresinde (K.K.Tatb. Mrk. K.lığı – Şereflikoçhisar) görülebilir ve Mal Müdürlüğüne doküman bedeli 20 TRY yatırılarak “Alındı Belgesi” ile aynı adresten temin edilebilir.
7- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İDAREDEN satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklif ihale tarih ve saatine kadar “K.K.Tatb. Mrk. Klığı İhale Komisyon Başkanlığı Şereflikoçhisar” adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İsteklilerin EKAP üyesi olmaları zorunludur.
11-İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
12-İstekli,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin LPG depolama veya dağıtıcı lisansı olduğunu gösteren belgeyi veya İstekli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Depolama veya Dağıtıcı Lisansı sahibinin bayii ise, Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesi ile Bayilik yetkisini veren lisans sahibine ait Depolama veya Dağıtıcı olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR