ALAPLI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi tıbbi gaz satın alacaktır

ALAPLI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943774
Şehir : Zonguldak / Alaplı
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA 67 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/58477
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kalem Tıbbi Gaz Alımı İşi. Oksijen Gazı %99.7 Saflık 6000 Metreküp, Azot Protoksit Gazı %99.9 Saflık 21 Kilogram, Karbondioksit Gazı %99.99 Saflık 21 Kilogram Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi (Yeni Siteler Mah. Hastane Sok No:11 Alaplı / Zonguldak)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ GAZ MAL ALIMI
ZONGULDAK ALAPLI DEVLET HASTANESİ


Tıbbi Gaz Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/58477

1-İdarenin
a) Adresi : Yenisiteler Mahallesi Hastane Sk.No: 11 67850 ALAPLI/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723784990 - 3723784992
c) Elektronik Posta Adresi : zonguldakdhs1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Tıbbi Gaz Alımı İşi. Oksijen Gazı %99.7 Saflık 6000 Metreküp, Azot Protoksit Gazı %99.9 Saflık 21 Kilogram, Karbondioksit Gazı %99.99 Saflık 21 Kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi (Yeni Siteler Mah. Hastane Sok No.11 Alaplı/ZONGULDAK)
c) Teslim tarihi : - İşe başlama tarihinden itibaren, sözleşme süresi içerisinde, Alaplı Devlet Hastanesi, Tıbbi gaz deposuna hafta içi ve hafta sonu, resmi tatil ve bayram günleri de dahil olmak üzere haftada 7 Gün 24 saat esasına göre tüm gazların teslimatını hastanemiz ihtiyacı doğrultusunda peyderpey sağlayacaktır. Hizmeti aksatmayacak şekilde sağlık tesisinin faks veya posta ile yapacağı siparişe müteakip 48 saat içerisinde teslimat yapılacaktır. Boş tüplerin alımı ve dolu tüp teslimatları cinslerine göre belirtilerek irsaliye karşılığı yapılır.Tüpler 08:00 - 16:00 saatleri arasında,mesai saatleri içinde yapılacaktır. İşin bitiş tarihi 31/12/2019 dur.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi (Yeni Siteler Mah. Hastane Sok No:11 Alaplı / Zonguldak)
b) Tarihi ve saati : 21.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli firma Üretici İse Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış Medikal Amaçlı Tıbbi Gaz Üretme İzin Belgesi'ni
2-İstekli firma üretici değil, bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal Amaçlı Tıbbi Gaz Üretme İzin Belgesi'ni
3-Bayi, kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal Gaz Depolama veya Dağıtım veya Dolum İzin Belgesini veya Sağlık Müdürlüğünce verilen Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi'ni ihale dosyasında sunacaktır.
4-İstekli Medikal amaçlı gaz üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük belgesini sunacaktır.
5-Ayrıca İstekli Firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen “Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi”ni sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin Oksijen Gazı %99.7 Saflık, Azot Protoksit Gazı %99.9 Saflık, Karbondioksit Gazı %99.99 Saflık kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Alaplı Devlet Hastanesi (Yeni Siteler Mah. Hastane Sok. No:11 Alaplı/Zonguldak) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Alaplı Devlet Hastanesi Satın Alma ve İhale işlemleri Birimi (Yeni Siteler Mah. Hastane Sok No:11 Alaplı / Zonguldak adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR