ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Zirai mücadele ilaçları satın alınacaktır

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00948155
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR ANADOLU 17.02.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/72650
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ-Mahmudiye/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü

İLAN

İşletmemizin ekilişlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cins ve miktarları belirtilen Zirai Mücadele İlaçları 3/g istisna kapsamında, Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2019/72650

1-İdarenin
a) Adresi : : Işıklar Mahallesi Eskişehir Caddesi-Mahmudiye/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : : 0 222 611 30 10- 29 - 0 222.611 30 77
c) Elektronik Posta Adresi : : anadolu@tigem.gov.tr

2-İhale Konusu Malın Cinsi ve Miktarı:

PAR. NO İLACIN ETKİLİ MADDE ADI ALINACAK
MİKTAR
BİRİMİ
1 Buğday'da Septorya ve Kahverengi Pas Hastalığı 62,5 gr / lt Epoxiconazole + 85 gr / lt Pyraclostrobin 2.035 Lt.
2 Buğday'da Yabancı Ot İlacı %30 Aminopyralid + %15 Florasulam 19,8 Kg.
3 Yoncada Yabancı Ot İlacı 40 gr/lt Imazamox 365 Lt.
4 Tohumluk Yoncada Yabancı Ot İlacı 200 gr/lt Diquat 180 Lt.
5 Yonca'da Hortumlu Böcek 650 gr/lt Malathion 340 Lt.
6 Mısırda Yabancı Ot İlacı 44 g/L Tembotrione + 22 g/l Isoxadifen- ethyl (safener) 785 Lt.
7 Mısırda Yabancı Ot İlacı 225 g/L Isoxaflutole + 90 g/l Thiencarbazone-methyl + 150 g/L Cyprosulfamide 17,5 Lt.

b) Teslim yeri : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Mahmudiye/ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde malın tamamını
teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ-Mahmudiye/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 05/03/2019 tarihinde Saat: 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu,
e) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
f) Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları Ruhsatnamesi’nin ibraz edilmesi..
g) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesi’nin” ibraz edilmesi.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartname Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:
İsteklinin;
a) İmalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporunu,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, İhale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

5.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü- Mahmudiye/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Mahmudiye/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
10.Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İdare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, en ucuz fiyat teklif edene verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Bu ihalede bir partinin tamamını içermek kaydıyla kısmi teklif verilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR