DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Zirai mücadele ilacı satın alınacaktır

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129576
Şehir : Muğla / Dalaman
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 10.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/69050
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM)
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


İhale Kayıt Numarası : 2020/69050

    1. İş Sahibi İdarenin;
a) Adı..................................................: Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
b) Adresi……….…………………………………………..: Enver Özdemir Caddesi No.:30 Dalaman/MUĞLA
c) Telefon Numarası..............................: 0.252.6923720 – 0.252.6923721
d) Faks Numarası……………………………………..: 0.252.6925229
e) Elektronik Posta Adresi………………………..: dalaman@tigem.gov.tr
f) İlgili Personelin Adı, Soyadı/Unvanı…….: Tayip ILGAZ – Ticaret Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu malın;

a) Adı Zirai Mücadele İlacı Alımı.
b) (Fiziki) Miktarı ve Türü Zirai İlacın Etkili Maddesi Miktarı
10 g/l Etaxzole SC 150 Lt.
%80 Fosetyl-Al WG 800 Kg.
100 g/l Spirotetramat SC 1.900 Lt.
240 g/l Spirodiclofen SC 700 Lt.
240 g/l Sulfoxaflor (İsoclast Active) SC 400 Lt.
0,24 g/l Spinosad CB 850 Lt.
480 g/l Glyphosate-Isopropylamin Tuzu SL 6.500 Lt.
%10 Ethoprophos 100 Lt.
37,5 g/l Azoxystrobin + 62,5 g/l Propiconazole 1.710 Lt.
300 g/l Methoxyfenozide+60 g/l Spinetoram 264 Lt.
200 g/l Chlorantraniliprole 40 Lt.
40 g/l Imazamox 150 Lt.
450 g/l Pendimethalin 540 Lt.
Malathion 650 g/l 450 Lt.
25 g/l Deltamethrin + 250 g/l Piperonly Butoxide 40 Lt.
Aliminium Phosphide 100 Kg.
c) Mal Alımına Ait Diğer Bilgiler Zirai mücadele ilaçlarının alımına ait diğer bilgiler ekli teknik şartnamede belirtilmiştir.


Madde 3-İhaleye ilişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

3.1. a)İhale Usulü……..........................: Açık İhale usulü(Kapalı Teklif alma)
b)Tekliflerin Sunulacağı Adres……..: Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
c)İhalenin Yapılacağı Adres…….…….: Enver Özdemir Caddesi No.:30 Dalaman/MUĞLA
ç) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi..: 21.02.2020
d) İhale (Son Teklif Verme) Saati….: 14.30
e) İhale Komisyonu Toplantı Yeri….: Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu.
f) Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 28.02.2020 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.


4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış “Zirai Mücadele İlaçları Ruhsatnamesinin” ibraz edilmesi.(İşbu belge teyit edilebilen internet çıktısı olarak sunulabilir.)
f) Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış “Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesi’nin” ibraz edilmesi.
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ğ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Bu ihalede, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belge istenmeyecektir.
4.4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Yüz Türk Lirası) karşılığı DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
4.4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4.5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
4.6. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
4.7. Bu ihalede beher partinin tamamını içermek kaydıyla kısmi teklif verilebilir.
4.8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat işletme veznesine veya İşletmenin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki TR63 0001 2009 2670 0013 000003 no’lu hesabına yatırılabilir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 21.04.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
4.9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
4.10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
4.11. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR