ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Zirai mücadele ilacı satın alınacaktır

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117281
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA METROPOL 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/ 25853
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM)

Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü

İşletmemizin ekilişlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Zirai mücadele ilaç alımı alımı Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2020/ 25853


1-İdarenin : Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü

a) Adresi

:Mercimek Mah.3935 Bulvarı No:52 Ceyhan/Adana

b) Telefon ve faks numarası

: 0322 648 40 58 -59 fax :0322 648 42 17

c) Elektronik Posta Adresi

: cukurova@tigem.gov.tr cukurova.tic@tigem.gov.tr

2-İhale konusu malın

PARTİ NO

İLACIN ETKİLİ MADDE ADI

ALINACAK

MİKTAR

BİRİMİ

1

200 g/l pcoxystrobin + 80 g/l cyproconazole

1.045

Litre

2

Pendimethalin 450g/Litre C.S Kapsül(Süspansiyon)

Etiketinde ayçiçeğinde yabancı otlara karşı tavsiye bulunacaktır

2.800

Litre

3

200 g/litre chlorantraniliprole

45

Litre

3-a)İhalenin Yapılacağı Yer :Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü

b)İhale Tarihi ve Saati : 28/01/2020 günü saat: 14:00 ,bu tarihte ihalemiz gerçekleşmediği takdirde 04/02/2020 günü aynı saatte tekrarlanacaktır


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; b)Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
e)
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

g) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
h)
Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.

ı) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

i)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

j) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

k)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a ) Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları Ruhsatnamesinin ibraz edilmesi..

b)Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış “Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesi’nin” ibraz edilmesi.

c)Yetkili satıcı veya yetkili üretici ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,


5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ CEYHAN/ADANAA adresinden satın alınabilir.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ CEYHAN/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir.
8.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günüdür.

10.Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İdare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, en ucuz fiyat teklif edene verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR