DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zirai ilaç ve kimyasal gübre satın alınacaktır

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154752
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

GE GÜNEYDOĞU EKSPRES 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/134382
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 9 kalem zirai ilaç ve kimyasal gübre mal alım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne bağlı Yeniköy şantiyesi ambarına teslim edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 3. KAT İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZİRAİ İLAÇ VE KİMYASAL GÜBRE SATIN ALINACAKTIR
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 9 kalem zirai ilaç ve kimyasal gübre mal alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/134382

1-İdarenin
a) Adı : DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi : ELAZIG CADDESI 21100 ÇAMLICA YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122294880 - 4122236762
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 9 kalem zirai ilaç ve kimyasal gübre mal alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 9 kalem zirai ilaç ve kimyasal gübre mal alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne bağlı Yeniköy şantiyesi ambarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra talep edilen malzemelerin tamamı 10 gün içerisinde Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yeniköy şantiyesi ambarına teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA İŞE BAŞLANACAKTIR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.04.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 3. KAT İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Satıcı Firma Tarım İlaçları Bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık belgesine sahip olacak.
Yüklenici Firmanın Gübre Satış Belgesine ve (GTS) Gübre takip sistemi belgesine sahip olacak.
Getirilen ürünün satış belgesi olacak.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR