TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Zincir paleti alımı yapılacaktır

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979724
Şehir : Tekirdağ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ ŞAFAK 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TRAKYA DEMOKRAT 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/172938
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
CC7 konveyörü için 160 mm hatveli 340 metre CC7A konveyörü için 100 mm hatveli 270 metre zincir paleti satın alma işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK BULVARI NO:10 SÜLEYMANPAŞA /TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TMO) TEKİRDAĞ MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEKİRDAĞ LİMAN SİLOSU TESİSİNDE BULUNAN ALIM KONVEYÖRLERİ İÇİN KAZIYICI TİPİ ZİNCİR PALETİ SATIN ALMA İŞİ


Tekirdağ Liman silosu tesisinde bulunan Alım Konveyörleri için kazıyıcı tipi zincir paleti satın alma işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/172938

1-İdarenin
a) Adresi : TURGUT MAHALLESİ, ATATÜRK BULVARI, No: 10 59030 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822612267 - 2822611197
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag.sube@tmo.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : CC7 konveyörü için 160 mm hatveli 340 metre CC7A konveyörü için 100 mm hatveli 270 metre zincir paleti satın alma işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TMO Tekirdağ Şube Liman Silosu TEKİRDAĞ
c) Teslim tarihi : • -İlk etapta CC7A konveyörüne ait 100 mm hatveli, 135 metre zincir paleti imalatı yapılarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 gün içinde teslim edilecektir - CC7 Konveyörüne ait 160 mm hatveli 170 metre zincir paleti imalatı yapılarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 gün içinde teslim edilecektir. - Geriye kalan miktarlar iş süresi bitiminde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TMO TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK BULVARI NO:10 SÜLEYMANPAŞA /TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 25.04.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,-,
b) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
c) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:
Konveyör paleti ( zincir ) imalatı ile iştigal edildiğine dair belge


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK BULVARI NO:10 SÜLEYMANPAŞA /TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK BULVARI NO:10 SÜLEYMANPAŞA /TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR