VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİKLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Zeytinyağı sabunu, sıvı sabun ve şampuan ürünleri satın alınacaktır

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİKLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041544
Şehir : Balıkesir / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE KÖRFEZ 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/395804
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
35 000 Ad. Zeytinyağı Sabun,12 500 Ad. Zeytinyağlı Sıvı Sabun,10 000 Ad. Zeytinyağlı Şampuan,15 000 Ad. Zeytin Çiçeği Kolonya,27 000 Ad.Teneke (kapaksız)9 000 Ad.PratikKapak,50 000 Ad.Pet Kavanoz ve Kapak ile 300 Teneke Çiçek Balı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Cennet Ayağı Mah. İstasyon Cd. No:47 Edremit/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF ZEYTİNYAĞI SABUNU, ZEYTİNYAĞLI SIVI SABUN, ZEYTİNYAĞLI ŞAMPUAN, ZEYTİN ÇİÇEĞİ KOLONYASI, MUHTELİF TENEKE KUTU VE PRATİK KAPAK, PET KAVANOZ VE KAPAK İLE ÇİÇEK BALI ALIMI

AYVALIK VAKIF ZEYTİNLİKLERİ İŞLT.MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


Muhtelif Zeytinyağı Sabunu, Zeytinyağlı Sıvı Sabun, Zeytinyağlı Şampuan, Zeytin Çiçeği Kolonyası, Muhtelif Teneke Kutu ve Pratik Kapak, Pet Kavanoz ve Kapak ile Çiçek Balı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/395804
1-İdarenin
a) Adresi : Cennet Ayağı Mah. İstasyon Cad. No: 47 10300 . EDREMİT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2663731174 - 2663731329
c) Elektronik Posta Adresi : info@vakifzeytinleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 35 000 Ad. Zeytinyağı Sabun,12 500 Ad. Zeytinyağlı Sıvı Sabun,10 000 Ad. Zeytinyağlı Şampuan,15 000 Ad. Zeytin Çiçeği Kolonya,27 000 Ad.Teneke (kapaksız)9 000 Ad.PratikKapak,50 000 Ad.Pet Kavanoz ve Kapak ile 300 Teneke Çiçek Balı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Edremit/BALIKESİR
c) Teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu çiçek balı ve muhtelif sabunları 180 takvim günü içinde, zeytinyağlı sıvı sabun, Zeytin çiçeği kolonyası, Zeytinyağı şampuan, muhtelif teneke kutu ve kapakları ile 1500 cc.' lik pet kavanoz ve kapaklarını 120 takvim günü içinde aylık veya partiler halinde teslim edecektir. İlk parti mal teslimi ise sözleşme imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Cennet Ayağı Mah. İstasyon Cd. No:47 Edremit/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 13.09.2019 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., kısımlar için: İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:
A) 1.,2.,3.,4.,5. kısımlar için: 1- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı. : 2- ÇED Belgesi 3- İyi Üretim Uygulamaları (GMP) 4- ISO 14001:2015
B) 6.,7.,8.,9.,10., kısımlar için: 1- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı. 2- ÇED Belgesi 3- İyi Üretim Uygulamaları (GMP) 4- ISO 9001:2015
C) 11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18. kısımlar için: 1- İşletme Kayıt Belgesi
D) 19. Kısım için; 1- İşletme Kayıt Belgesi 2- Bal Üretici Belgesi
4.3.2.
4.3.2.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Cennet ayağı Mah. İstasyon Cad. No: 47 Edremit/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Yüklenici önceden öngörülemeyen nedenlerle, ihale konusu malları sözleşme bedelinin %20 fazlası ve ya eksiği oranlarında İdareye teslim edebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR