ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zararlı haşere mücadelesi için ilaç alınacaktır

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00924920
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/702546
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 Kalem İnsektisit, Larvasit Akrep ve Böcek İlacı Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi No:53 ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZARARLI HAŞERE MÜCADELESİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLAÇ ALIMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİZararlı Haşere Mücadelesinde Kullanılmak Üzere İlaç Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/702546
1-İdarenin
a) Adresi : Arifiye Mahallesi Ikieylül Caddesi No : 53 26010 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222115500 - 2222204236
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@eskisehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem İnsektisit, Larvasit Akrep ve Böcek İlacı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gültepe Mahallesi Şehit Yzb.Tuncay Güngör Caddesi No:228/A Odunpazarı/ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi No:53 ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 29.01.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  1. Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
  2. Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
  3. Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
  4. Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
  5. Adayın veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini sunarak teşvik etmek zorundadır.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Larva mücadelesinde kullanılmak üzere alınacak tüm ürünler Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve çevre sağlığında kullanılabilir olmalıdır. Ürünlere ait bakanlık onaylı etiket örnekleri, ürün ruhsatları ve ürünlere ait bilgi güvenlik formları (MSDS) ihale dosyasında idareye sunulmalıdır.
Ergin mücadelesinde kullanılmak üzere alınacak olan fiziksel düşürücü etkiye sahip sinerjik insektisit ürünün Sağlık Bakanlığında, " Aktif maddde içermeyen biyosidal ürünler tebliği hükümleri" ne göre bildirim kaydı yapılmış olmalıdır ve bu durumu kanıtlayan belge ihale dosyasında idareye sunulmalıdır. Bu ürünün haricinde diğer tüm ürünler Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve çevre sağlığında kullanılabilir olmalıdır. Ürünlere ait bakanlık onaylı etiket örnekleri, ürün ruhsatları ve ürünlere ait bilgi güvenlik formları (MSDS) ihale dosyasında idareye sunulmalıdır.
Üretici veya ithalatçı firma tarafından, satıcı firmaya verilecek olan "Yetkili Satıcı Belgesi" (2019 Tarihli) ıslak imzalı veya kaşeli olarak idareye sunulmalıdır. Yetkili satıcı belgesinde alınacak ilaçların isimleri yazılarak, bu ilaçları yüklenicinin satmaya yetkili olduğu ve ürünlerde bir sorun olması halinde üretici veya ithalatçı firma garantisi kapsamında olduğu belirtilmelidir. Bu belge ihale dosyasında idareye sunulmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR