ALTINÖZÜ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BŞK.

Zahter (kekik) kurutma makinesi ve zahter (kekik) paketleme makinesi alınacaktır

ALTINÖZÜ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154657
Şehir : Hatay / Altınözü
Yayınlandığı Gazeteler

ALTINÖZÜ HABER 24.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/150325
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Adet Zahter (Kekik) Kurutma Makinesi 1 Adet Zahter (Kekik) Paketleme Makinesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altınözü Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Altınözü/Hatay
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZAHTER (KEKİK) KURUTMA MAKİNESİ VE ZAHTER (KEKİK) PAKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

ALTINÖZÜ KAYMAKAMLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

2 Adet Zahter (Kekik) Kurutma Makinesi ve 1 adet Zahter (Kekik) Paketleme Makinesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/150325

1-İdarenin
a) Adresi : Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi 9 31750 ALTINÖZÜ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3263113001 - 3263113004
c) Elektronik Posta Adresi : altinozukaymakamligi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Zahter (Kekik) Kurutma Makinesi 1 Adet Zahter (Kekik) Paketleme Makinesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Hatay İli Altınözü İlçesi Yunushanı ve Kozkalesi Mahalleleri
c) Teslim tarihi : İş yeri teslimi yapıldıktan sonra 45 gün içerisinde iş teslim edilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Altınözü Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Altınözü/Hatay
b) Tarihi ve saati : 09.04.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek mala ait fotoğraf ve teknik özellikler teklif ile birlikte sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Altınözü Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Altınözü/Hatay adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Alınacak Zahter (Kekik) kurutma makinesinin, zahteri (kekiği) en randımanlı şekilde kurutması için gerekli ayarlama ve parça değişikliği yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma zahteri kurutma aşamasında (ilk bir hafta) gerekli teknik eleman desteğinde bulunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR