TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Z kütüphane kurulumu ve donatımı alım ihalesi

TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198123
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT 27.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/375179
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
( 5 adet Tokat Mrk. Arif Nihat Asya Anadolu İmam Hatip Lisesi 93 M2, Niksar Mesl. Ve Teknik Anadolu Lisesi 100 M2- Turhal Nezihe Kazım Atıcı İmam Hatip Ortaokulu 79 M2- Zile İMKB. Anadolu Lisesi 84 M2 - Zile TOBB. Sakarya Anadolu Lisesi 100 M2. ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bütçe ve Satınalma Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI SATIN ALINACAKTIR
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Z-Kütüphane Kurulumu ve Donatımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/375179

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tokat Valiliği Hükümet Konağı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kat 3 60100 MERKEZ TOKAT MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562141017 - 3562129635

c) Elektronik Posta Adresi

:

butce60@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

( 5 adet Tokat Mrk. Arif Nihat Asya Anadolu İmam Hatip Lisesi 93 M2, Niksar Mesl. Ve Teknik Anadolu Lisesi 100 M2- Turhal Nezihe Kazım Atıcı İmam Hatip Ortaokulu 79 M2- Zile İMKB. Anadolu Lisesi 84 M2 - Zile TOBB. Sakarya Anadolu Lisesi 100 M2. )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1-Tokat Mrk. Arif Nihat Asya Anadolu İmam Hatip Lisesi 93 M2, 2-Niksar Mesl. Ve Teknik Anadolu Lisesi 100 M2- 3-Turhal Nezihe Kazım Atıcı İmam Hatip Ortaokulu 79 M2- 4- Zile İMKB. Anadolu Lisesi 84 M2 - 5-Zile TOBB. Sakarya Anadolu Lisesi 100 M2. )

c) Teslim tarihi

:

Tadilat, Tamirat, Mobilya, Bilgisayar ve Diğer Donanımlar ile Kitapların Temini ve Teslimi Sözleşme İmzalama Tarihinden İtibaren 40 gün içerisinde tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bütçe ve Satınalma Birimi

b) Tarihi ve saati

:

18.08.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
--

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İdare; yüklenici firmanın ihale kapsamında teklif edeceği elektronik ürünlerin ihale teknik şartnamedeki teknik özelliklerini sağladığını gösterir kataloğ veya bu hususta hazırlanacak resmi isteme hakkını saklı tutar. İhale kapsamında teklif edilen elektronik/diğer ürünler, kataloğ veya hazırlanan belgedeki teknik özelliklerle birebir uyuşmak zorundadır. Ayrıca İdare gerekli gördüğü takdirde teklif edilecek malların numunelerini isteyebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda yapılan Z-Kütüphane Kurulumu ve Donatımı işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bütçe ve Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR