VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Z- Kütüphane kurulumu satın alınacaktır

VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038748
Şehir : Van
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHRİVAN 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/376193
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
VAN-EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, VAN-GÜRPINAR KIZ BİST YBO (YATILI BÖLGE ORTAOKULU) VE VAN- İPEKYOLU-HÜSREVPAŞA İLKOKULU, 3 OKULA AİT Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü -Toplantı Salonu -Abdurrahmangazi Mahallesi, İskele Caddesi-65040-TUŞBA/VAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Z-KÜTÜPHANE KURULUMU SATIN ALINACAKTIR
VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


VAN -EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, VAN-GÜRPINAR KIZ BİST YBO (YATILI BÖLGE ORTAOKULU), VAN- İPEKYOLU HÜSREVPAŞA İLKOKULU, 3 OKULA AİT Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI İŞİ (TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİNE UYGUN OLARAK) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/376193

1-İdarenin
a) Adresi : Abdurrahman Gazi Mahlesi Iskele Caddesi Çali Duragi 65040 Çalı Durağı VAN MERKEZ/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322224162 - 4322224161
c) Elektronik Posta Adresi : vanmem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : VAN-EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, VAN-GÜRPINAR KIZ BİST YBO (YATILI BÖLGE ORTAOKULU) VE VAN- İPEKYOLU-HÜSREVPAŞA İLKOKULU, 3 OKULA AİT Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI İŞİ (TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİNE UYGUN OLARAK)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : VAN-EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ, VAN-GÜRPINAR KIZ BİST YBO (YATILI BÖLGE ORTAOKULU) VE VAN- İPEKYOLU-HÜSREVPAŞA İLKOKULU, (TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİNE UYGUN OLARAK)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde işe başlanılır ve 40 takvim gününde iş tamamlanır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü -Toplantı Salonu -Abdurrahmangazi Mahallesi, İskele Caddesi-65040-TUŞBA/VAN
b) Tarihi ve saati : 27.08.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye girecek firmalardan resmi kurumlar hariç, ihale konusu z-kütüphane işi veya benzer işlere ait iş deneyim belgesi istenecektir

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici tarafından teslim edilen elektronik cihazlar ve mobilyaların en az iki yıl yerinde servis garantili olması, garanti belgeleri iş bitiminde ilgili idareye teslim edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü -Destek Hizmetleri Şubesi -Tuşba/VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR