ADANA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yüzme havuzu ve Yurt Müdürlükleri'nde kullanılmak üzere kimyasal madde alınacaktır

ADANA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978407
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

İLKHABER 09.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/138036
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yüzme Havuzları ve Yurt Müdürlüklerinde Kullanılmak için Kimyasal Madde Mal Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İdari Bina Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİMYASAL MADDE SATIN ALINACAKTIR

ADANA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜYüzme Havuzu ve Yurt Müdürlüklerinde Kullanılması için Kimyasal Madde Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/138036

1-İdarenin
a) Adresi : REŞATBEY MAH. VALİ YOLU CADDESİ MENDERES SPOR SALONU YANI 01120 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224596603 - 3224530946
c) Elektronik Posta Adresi : adana@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yüzme Havuzları ve Yurt Müdürlüklerinde Kullanılmak için Kimyasal Madde Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Atatürk Yüzme Havuzları SEYHAN/ADANA Çukurova Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ÇUKUROVA/ADANA Hacı Sabancı Kız Yurdu Müdürlüğü Seyhan/ADANA Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Yurdu Müdürlüğü Sarıçam/ADANA Kozan Yurdu Müdürlüğü Kozan/ADANA Ceyhan Yurdu Müdürlüğü Ceyhan/ADANA Adana Erkek Öğrenci Yurdu Sarıçam/ADANA Fevzi Çakmak Kız Yurdu Müdürlüğü Sarıçam/ADANA
c) Teslim tarihleri : Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kendi bütçe ve programını da dikkate alarak, yüklenicinin teslim programını belirler. Bu programa yüklenicinin itiraz hakkı yoktur. Yüzme Havuzlarında ve Yurt Müdürlüklerinde kullanılmak üzere kimyasallar Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün İl sınırı içerisindeki Yüzme Havuzları, Yurt Müdürlüklerinde ürünlerin emniyetli ve sağlıklı depolama yerleri olmadığından bu kimyasal ürünleri idarenin belirleyeceği tarihlerde peyderpey olarak ihtiyaç çerçevesinde idarenin göstereceği yerlere yüklenicinin araçları ile nakledilerek boşaltılacaktır. Ürünler sözleşme tarihinden 7 (yedi) ay içerisinde peyder pey Yüzme Havuzlarına ve Yurt Müdürlüklerine teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İdari Bina Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 25.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Tedarik edeceği kimyasallara ait T.C. Sağlık Bakanlığı İzin Belgesi
2- Kimyasal Ürünlerin Biyosidal Ürün Ruhsatnameleri
3- Havuz ve Su Kimyasalları ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Reşatbey Mah. Vali Yolu Cad. Menderes Spor Salonu Yanı İşletmeler Şube Müdürlüğü İhale Servisi Seyhan/ADANA (Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, Ziraat Bankası Kuruköprü/Adana Şubesi(Şube Kodu 459) TR 88 0001 0004 5988 2496 5550 01 nolu Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hesabına 50,00 Türk Lirası yatırıldıktan sonra Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Şube Müdürlüğü İhale Servisinden ihale dokümanı alınacaktır.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Şube Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR