SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yüzme eğitimi ve antrenmanlarında kullanılmak üzere malzeme alınacaktır

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/387785
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN 10 KALEM SPOR MALZEMESİ ALIMI
İşin Yapılacağı Yer
:
SİVAS
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.08.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRCİLERARDI MAH. SAİT PAŞA CAD. NO:34 MERKEZ/SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KAPALI YÜZME HAVUZUNDA YÜZME EĞİTİMİ VE ANTRENMANLARDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI

KAPALI YÜZME HAVUZUNDA YÜZME EĞİTİMİ VE ANTRENMANLARDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/387785
1-İdarenin
a) Adresi : Demircilerardı Mahallesi Sait Paşa Caddesi No:34 Merkez/SİVAS 58080 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462235996 - 3462253053
c) Elektronik Posta Adresi : sivas@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN 10 KALEM SPOR MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : Spor malzemelerini sözleşme imzalanmasına müteakip 40 gün içerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tek seferde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRCİLERARDI MAH. SAİT PAŞA CAD. NO:34 MERKEZ/SİVAS
b) Tarihi ve saati : 11.08.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numuneler şartnamede istenilen ürünlerin kalitesinin kontrol edilmesi amacıyla istenmektedir. Numuneler ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere etiket yapıştırılarak ve dizi pusulasına bağlanarak teslim edilecektir. Numune görüldü tutanağı teklif zarfı içerisinde teslim edilecektir. Numune görüldü tutanağı olmayan teklifler ihale dışı bırakılacaktır. Numunelerini geri almak isteyen firmalar ihale kararının kendilerine tebliğ edilmesine müteakip 3 iş günü içerisinde numunelerini geri almak için idareye başvurmaları gerekir. 3 iş günü içinde başvuru yapmayanların numuneleri iade edilmeyecektir.
Teknik şartnamede belirtilen ve tarafınızdan verilecek ürünlerin teknik şartnamedeki özellikleri taşıdığına dair katalog veya resimleri ihale teklif zarfında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR