KREDİ YURTLAR KURUMU AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yurtlar için 750 ton kalorifer kömürü satın alınacaktır

KREDİ YURTLAR KURUMU AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00885966
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 30.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ADALET 30.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/546219
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sultanhisar Yurt Müdürlüğü 240 ton, Aydın Yurt Müdürlüğü 100 ton, Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü 300 ton, Karacasu Yurt Müdürlüğü 60, Yenipazar Yurt Müdürlüğü 50 ton olmak üzere toplam 750 Ton şeklindedir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Aydın İl Müdürlüğü Işıklı Mah. No:802 Efeler/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 750 TON KALORİFER KÖMÜR ALIMI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Aydın İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 750 Ton Kalorifer Kömür Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/546219
1-İdarenin
a) Adresi : Işıklı Mahallesi No : 802 09010 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562152118 - 2562137356
c) Elektronik Posta Adresi : aydinilm@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sultanhisar Yurt Müdürlüğü 240 ton, Aydın Yurt Müdürlüğü 100 ton, Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü 300 ton, Karacasu Yurt Müdürlüğü 60, Yenipazar Yurt Müdürlüğü 50 ton olmak üzere toplam 750 Ton şeklindedir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartnamede adı ve adresleri belirtilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Aydın İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlükleri
c) Teslim tarihi : Sözleşme konusu kömür 01.01.2019 tarihinden itibaren Yurt Müdürlüklerinin yazılı talebine göre teslim edilecektir. Yüklenici firma, Yurt Müdürlüğü tarafından kömür talebinde bulunulmasını takip eden 5 (beş) takvim günü içerisinde, kömürü ilgili yurda görevli memur nezaretinde gündüz ve mesai saatleri içerisinde tutanakla teslimat yapmak zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Aydın İl Müdürlüğü Işıklı Mah. No:802 Efeler/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 29.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İthalatçı ise ; İthalatçı Kayıt Belgesi
Üretici ise ; Uygunluk İzin Belgesi
Dağıtıcı ise ; Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi
Satıcı ise ; Herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi, teklif kapsamında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Aydın İl Müdürlüğü Işıklı Mah. No:802 Efeler/AYDINadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Aydın İl Müdürlüğü Işıklı Mah. No:802 Efeler/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR