ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yönlendirme ve tabela sistemleri satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00789179
Şehir : Şanlıurfa / Birecik
Yayınlandığı Gazeteler

URFA DEĞİŞİM 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/183534
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
46 kalem Yönlendirme ve Tabela Sistemleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP ’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
BİRECİK Devlet Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Personel Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Kat:3 Konferans Salonu) Haliliye / ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÖNLENDİRME VE TABELA SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Yönlendirme ve Tabela sistemleri alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/183534
1-İdarenin
a) Adresi : Bağlarbaşı Mah. ipekyol cad. 63050 HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143187041 - 4143519447
c) Elektronik Posta Adresi : sanliurfa.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 46 kalem Yönlendirme ve Tabela Sistemleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP ’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BİRECİK Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun montajı yapılıp kullanıma hazır halde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Personel Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Kat:3 Konferans Salonu) Haliliye / ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 02.05.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale esnasında şartnameye uygun ek 1-2-3-4-8-13-15-16-18-20-34 (Ek 34 için 80x35 cm küçük bir numune) ürünlerden birer adet getirilecek, getirilen ürünlerinden herhangi bir teknik şartnameye uymayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Satın Alma Birimi Haliliye / Şanlıurfa [İstekliler ihale dokümanı satış bedeli tutarını Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bank A.Ş Şanlıurfa İpekyol Şubesi TR55 0001 2001 3210 0006 0000 05 nolu hesabına nolu kurumsal hesabına (ihale kayıt numarası belirtilerek ve doküman bedeli olduğuna ilişkin kayıt düşülerek) yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak suretiyle ve EKAP'a kayıtlı olması durumunda ihale dokümanını satın alabilirler.] adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Personel Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Kat:4 Mali Hizmetler Birimi) Haliliye / ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR