ANKARA GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ

Yönlendirme tabela ve tanıtım sistemleri satın alınacaktır

ANKARA GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01123050
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / GÖLBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 29.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/41552
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi 61 KALEM YÖNLENDİRME TABELA VE TANITIM SİSTEMLERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bahçeli Evler Mah.319 Sok .No:52 Gölbaşı/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÖNLENDİRME TABELA VE TANITIM SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -GÖLBAŞI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

61 KALEM YÖNLENDİRME TABELA VE TANITIM SİSTEMLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/41552

1-İdarenin
a) Adresi : BAHÇELIEVLER MAH.319.SK.NO:52 06830 GÖLBAŞI GÖLBAŞI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124840325 - 3124850676
c) Elektronik Posta Adresi : info@golbasihastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi 61 KALEM YÖNLENDİRME TABELA VE TANITIM SİSTEMLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ( Seğmenler Mah. Cumhuriyet caddesi GÖLBAŞI /ANKARA) Açılması Planlanan Yeni Hizmet Binamız.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 30 Otuz takvim günü içinde montajları tamamlanarak teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bahçeli Evler Mah.319 Sok .No:52 Gölbaşı/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 20.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Sistem teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Garanti süresi içinde, malzeme, montaj, işçilik, servis...vb. yüklenici firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır. (teknik şartnamede detaylı bir şekilde belirtilmiştir.)
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif ettikleri ürünler için teknik şartnameye uygunluğunu gösteren yetkili kişilerce imzalı ve kaşeli Teknik Şartnameye Cevap Yazısı sunacaklardır.
2- Ürünlere ait katalog ve/veya ürün özelliklerini içerir görseller sunulacaktır.
3-İstekli firma ihaleden önce idareye aşağıda belirtilen malzeme kalemlerine ait numuneleri tutanak ile teslim edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Ve Özel Sektörde Reklam, Totem ,Işıklı Ve Görüntülü Pano, Yönlendirme Levhaları vb. Tabelaların Yapımı Ve Montaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR