KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yol yapım ve bakım malzemeleri satın alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00795788
Şehir : Kocaeli / Körfez
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 02.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2018/207016
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Asfalt, Mıcır, Tastozu, Stabilize malzeme alımı 67.000 ton Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.06.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
M. Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad. No:369
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YOL YAPIM VE BAKIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
KÖRFEZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Yol Yapım ve Bakım Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/207016

1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad. No:369 41740 KÖRFEZ/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2625282302 - 2625283339
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@korfez.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Asfalt, Mıcır, Tastozu, Stabilize malzeme alımı 67.000 ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenicinin plenti ve ocağı
c) Teslim tarihi : Malzemelerin alımına sözleşmenin onaylanmasından sonra başlanacak( idarenin ihtiyaç durumuna göre partiler halinde alınacak) 31.12.2018 tarihinde sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : M. Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad. No:369
b) Tarihi ve saati : 01.06.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektöre gerçekleştirilen Yol Yapım ve Bakım Malzemeleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
1-Asfalt Plentinin Körfez İlçe Merkezine uzaklığı maksimum 35 Km’ yi geçmemelidir
2-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu nedenle taşıma mesafesinin taşıma maliyetine etkisi göz önünde bulundurulacaktır.
10 Km’ ye eşit veya 10 Km’ den düşük mesafelerde 1 ton için taşıma maliyeti;

K: 278,00 TL, M: Taşıma mesafesi (metre), A: 1,25
F = A * K * 0,00017 * karekök √M = ………………TL

10 Km’ den fazla mesafelerde 1 ton için taşıma maliyeti :

K: 278,00 TL, M: Taşıma mesafesi (kilometre), A: 1,25
F = A * K * ( 0.0007 * M + 0.01 ) = ……………..TL

F : Nakliye maliyeti
T : Teklif edilen bedel

Toplam maliyet = F + T = ………..TL formülüyle, ihalede teklif veren her istekli için malzemenin idareye nakliye maliyeti de göz önünde bulundurulmuş toplam maliyeti hesaplanarak idare için ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

3- İsteklilerin malzeme temin edecekleri taş ocağı ve asfalt plentinin bulunduğu asfalt şantiyesi ile işin yapılacağı Körfez İlçe Merkezi (Merkez olarak Körfez Kaymakamlık Binası esas alınacaktır.) arası mesafeyi ve malzemeleri temin edecekleri taş ocağı ve asfalt plentinin bulunduğu adresleri belirten (Kilometre cinsinden) taahhütnameleri teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. İsteklilerce verilen kilometre taahhütnamesi ihale komisyonunca değerlendirilirken Körfez Belediyesi İmar Müdürlüğü kayıtları esas alınacaktır.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı Körfez Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Körfez Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR