MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yol temel malzemesi satın alınacaktır

MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096524
Şehir : İzmir / Menderes
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 06.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/639140
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15000 Ton 0-22,4 Yol Temel Malzemesi 7000 Ton 0,5 İnce Kum 4000 Ton 11,2-22,4 Kalın Mıcır 4000 Ton 25-60 Kaba Çakıl 6500 Ton 4-11,2 İnce Mıcır 500 Ton Beton Kumu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Menderes Belediyesi Meclis Toplantı Salonu-Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad. No:1 Menderes/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYEMİZ SINIRLARI DAHİLİNDE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARDA 2020 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA YOL TEMEL MALZEMESİ ALIMI
MENDERES BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Sınırları Dahilinde Bulunan Cadde ve Sokaklarda 2020 Yılında Kullanılmak Üzere Çeşitli Miktarlarda Yol Temel Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/639140
1-İdarenin
a) Adresi : Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 35470 Menderes/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0(232) 700 13 06 - 0(232) 700 13 08
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@menderes.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15000 Ton 0-22,4 Yol Temel Malzemesi 7000 Ton 0,5 İnce Kum 4000 Ton 11,2-22,4 Kalın Mıcır 4000 Ton 25-60 Kaba Çakıl 6500 Ton 4-11,2 İnce Mıcır 500 Ton Beton Kumu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malzemeler yükleniciye ait ocaktan idaremiz araçları ile teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Listede belirtilen malzemeler sözleşme imzalanıp 3 takvim günü içerisinde yer tesliminden sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyderpey 31.12.2020 sonuna kadar belediye tarafından talep edilecektir. Malzemeler belediyenin araçlarına teslim edilecektir. Yükleme istifleme yükleniciye ait olup bu işlemler sırasında oluşacak zarardan yüklenici sorumludur. Yüklenici idare tarafından kendisine bildirilen miktarları istenilen zamanda teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Menderes Belediyesi Meclis Toplantı Salonu-Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad. No:1 Menderes/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 31.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
- Tedarikçi firma malzemeyi temin edeceği maden sahası (taş ocağı) ile ilgili T.C.Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş. ''Maden ruhsatı '' ve ''işletme izni'' maden ruhsatını, bu ruhsatın ihaleye giren firma adına olmaması durumunda, ilgili ruhsat sahibi ile yapılmış ve ihale süresini kapsayan noter onaylı kira sözleşmesi ve muvafakatnameyi ,
- Maden ruhsatı dahilinde, işin kapasitesine uygun sınıfta GSM (gayri sıhhi müessese) ruhsatını, teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalata Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler İsteklinin yetkili satıcı veya yetkili temsilci olması halinde imalatçıya ait yukarıda sayılan belgelerden birini ihale dosyası kapsamında sunması zorunludur.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
-Konkasörde kırılmış, elenmiş kırmataş (mıcır) TS 706 EN 12620 Beton Agregaları TSE belgesi,
-Karışık Agrega TS EN 13242 CE belgesi,
-Karışık Agrega ve İri Agrega TS EN 13043 CE belgesi,
Yukarıda belirtilen TSE ve CE belgeleri teklif dosyasında sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü taş, mıcır, agrega vb. malzemelerin üretimi ve satımı ile ilgili işler benzer işler kapsamında değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Menderes Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad. No:1 Menderes/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR