İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yol kaplama malzemesi satın alınacaktır

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131721
Şehir : Kastamonu / İnebolu
Semt-Mahalle : CAMİKEBİR MAH. / İNEBOLU
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ İNEBOLU 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNEBOLU POSTASI 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ
İhale Kayıt No
:
2020/74990
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-Beton Parke Taşı 3500 Metrekare 2- Beton Bordür Taşı 800 Metre 3- Beton Oluk Taşı 800 Metre 4- Parke Altı Kumu 1000 Metreküp 5- Görme Engelli Taşı 2000 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CAMİKEBİR MAHALLESİ GÜMRÜK SOKAK NO:4 37500 İNEBOLU/KASTAMONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNEBOLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ


Yol Kaplama Malzemesi alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/74990

1-İdarenin
a) Adresi : CAMİKEBİR MAHALLESİ GÜMRÜK SOKAK 4 37500 KASTAMONU İNEBOLU/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3668112474 - 3668112474
c) Elektronik Posta Adresi : tarik_tumer622@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-Beton Parke Taşı 3500 Metrekare 2- Beton Bordür Taşı 800 Metre 3- Beton Oluk Taşı 800 Metre 4- Parke Altı Kumu 1000 Metreküp 5- Görme Engelli Taşı 2000 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İnebolu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Depo Sahası
c) Teslim tarihi : Malzemeler sözleşme imzalanmasını müteakip İnebolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü deposuna 90 gün içerisinde teslim edilecektir. Sevkiyat Depo çalışma günleri ve saatlerinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : CAMİKEBİR MAHALLESİ GÜMRÜK SOKAK NO:4 37500 İNEBOLU/KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 21.02.2020 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
A) ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ.
B) ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU.
C) ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİK BELGESİ.
D) ADAYLAR VEYA İSTEKLİLERİN ADLARINA VEYA ÜNVANLARINA DÜZENLENMİŞ OLAN TEKLİF ETTİĞİ MALLARA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Üretilen Malzemelerin Standartlara Uygunluğunu Belgeleyen Belgeler Teklif Dosyasında Sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR