TURHAL DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Yiyecek ve içecek malzemeleri satın alınacaktır

TURHAL DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077448
Şehir : Tokat / Turhal
Yayınlandığı Gazeteler

TURHAL HAKİMİYET 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/560419
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
99 KISIM 171 KALEM YİYECEK ve İÇECEK MALZEMELERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Turhal Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -TURHAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020 YILI YİYECEK ve İÇECEK MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/560419

1-İdarenin
a) Adresi : MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH İSKELE TEPESİ NO:1 60300 - TURHAL/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562751550 - 3562755831
c) Elektronik Posta Adresi : turhaldh@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 99 KISIM 171 KALEM YİYECEK ve İÇECEK MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri : Turhal Devlet Hastanesi Ana Bina ve Ek Bina gıda depoları
c)Teslim tarihleri : Yüklenici malları hastanemiz ilgili ambarının vereceği ihtiyaç bildirim ihbarını (siparişini) izleyen en geç 5 (beş) gün içinde idarenin ilgili ambarlarına uygun şekilde teslim etmelidir.(1,2,3,6,7,8,11,12,13,17,88 ve ,89. kısımlar ise sipariş verildiği günün ertesi günü idarenin istediği saatte getirilecektir) .İdare işe başlama tarihi itibari ile 365 gün içinde (1,2,3,6,7,8,11,12,13,17,88ve ,89. kısımlar hariç )ikişer aylık periyotlar halinde malzemeleri çekecektir. Yüklenici teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim etmek zorundadır. İdare ürünle ilgili bilgi isteyebilir. Malların tamamı 31.12.2020 tarihine kadar (88.kısım için 30.06.2020) teslim edilmelidir

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Turhal Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi
b)Tarihi ve saati : 28.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1.2.3.6.7.8. Kısımlara teklif verecek firmalar teklif ettikleri ürünlere ait İşletme Kayıt Belgesini, 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 ve 98. kısımlara fiyat verecek firmalar teklif ettikleri ürünlere ait İşletme Onay Belgesini, 20. kısma fiyat verecek firmalar Kaynak Suyu veya İçme Suyu Üretim İzin belgelerini ihale dosyasında bulunduracaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Turhal Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR