KAYSERİ 2. HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Yiyecek malzemesi alınacaktır

KAYSERİ 2. HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/714638
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.KISIM: 2 KALEM YOĞURT(1.KALEM Yoğurt Tam Yağlı (9-10 Kg.lık) 5.000 Kg. 2.KALEM- Yoğurt Poşet (200gr) 40.000 Adet), 2.KISIM: TEREYAĞI (1 Kg.lık) 500 Kg. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğü Malzeme Yönetim Başkanlığı Genel Malzeme Yönetim Amirliği İaşe Depoları, Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğü İhale Komisyon Bşk.lığı Melikgazi/KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KISIM 3 KALEM YİYECEK MALZEMESİ ALINACAKTIR

2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

2 Kısım 3 Kalem Yiyecek Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/714638

1-İdarenin
a) Adresi : ERENKÖY MAHALLESİ ERCİYES BULVARI 38050 - MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522224545 - 3522221017
c) Elektronik Posta Adresi : 2hibmkontrat@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM: 2 KALEM YOĞURT(1.KALEM Yoğurt Tam Yağlı (9-10 Kg.lık) 5.000 Kg. 2.KALEM- Yoğurt Poşet (200gr) 40.000 Adet), 2.KISIM: TEREYAĞI (1 Kg.lık) 500 Kg. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğü Malzeme Yönetim Başkanlığı Genel Malzeme Yönetim Amirliği İaşe Depoları, Kayseri
c) Teslim tarihi : İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadardır. 1.Kısım malzemeler bu süre içerisinde günlük, haftalık ve aylık olarak verilecek tebligata göre, 2.Kısım malzeme iki parti olarak (1.parti : sözleşme imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde 250 Kg, 2.parti : 1-15 Nisan 2020 tarihleri arasında 250 Kg) teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğü İhale Komisyon Bşk.lığı Melikgazi/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 16.01.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğü İhale Komisyon Bşk.lığı Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

E K L E R :
EK-A (Malzeme İhtiyaç Listesi)
EK-B (2 Kalem Yoğurt Alımında Teknik Şartnamenin Atıfta Bulunduğu Hususlar)
EK-C (1 Kalem Tereyağı Alımında Teknik Şartnamenin Atıfta Bulunduğu Hususlar)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR