BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yerli ve yabancı kitap satın alınacaktır

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00990943
Şehir : Bursa / Yıldırım
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 07.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/205045
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1351 Adet Yabancı ve Türkçe Kitap Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (C-BLOK) Mimar Sinan Yerleşkesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA TÜRKİYE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1351 ADET YABANCI VE TÜRKÇE KİTAP ALIMI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


1351 Adet Yabancı ve Türkçe Kitap Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/205045

1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Yerleşkesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 YILDIRIM/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243003261 - 2243003269
c) Elektronik Posta Adresi : kutuphane@btu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1351 Adet Yabancı ve Türkçe Kitap
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (C-BLOK) Mimar Sinan Yerleşkesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA TÜRKİYE
c) Teslim tarihi : Kitaplar, sözleşme tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) gün içerisinde tamamı tek seferde veya partiler halinde Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (C-BLOK) Mimar Sinan Yerleşkesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA TÜRKİYE
b) Tarihi ve saati : 21.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (C-BLOK) Mimar Sinan Yerleşkesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA TÜRKİYE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (C-BLOK) Mimar Sinan Yerleşkesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR