ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Yenidoğan batın seti ile mikro cerrahi alet seti alınacaktır

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00862355
Şehir : Adana / Sarıçam
Yayınlandığı Gazeteler

İLKHABER 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/443116
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Yenidoğan Batın Seti, 1 Adet Mikro Cerrahi Alet Seti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale Salonu Sarıçam/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİNİN İHTİYACI OLAN YENİDOĞAN BATIN SETİ İLE MİKRO CERRAHİ ALET SETİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİÇukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan Yenidoğan Batın Seti ile Mikro Cerrahi Alet Seti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/443116

1-İdarenin
a) Adresi : Ç.Ü. TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223386060- 4018 - 3223386075
c) Elektronik Posta Adresi : balcalisatinalma@cu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Yenidoğan Batın Seti, 1 Adet Mikro Cerrahi Alet Seti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ambarı Sarıçam/ADANA
c) Teslim tarihi : Yenidoğan Batın Seti ile Mikro Cerrahi Alet Seti, 14.12.2018 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilecektir. Yüklenici tarafından Setlerin ne zaman kuruma getirileceği idareye bildirilerek Hastane ambarından randevu alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale Salonu Sarıçam/ADANA
b) Tarihi ve saati : 28.09.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İsteklilerin teklif verdikleri malzemeler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereği istekliler "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" ne sahip olmalı ve bu belgeyi ihale teklif zarfında sunmalıdırlar.
-Yerli üretimlerde üretici firmanın, ithal ürünlerde ise ithalatçı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi ihale teklif zarfında sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
- İstekliler, teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde hatalı kullanım dışında bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletleri 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirecektir. Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır. Garanti üretici, ithalatçı ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. Bu durumu kabul ettiğine dair antetli, kaşeli ve imzalı belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yenidoğan Batın Seti için;
-Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin Uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecek ve teklif dosyası içerisinde sunulacaktır.
-Data-Matrix barkod kodlarının üretici fabrika tarafından yapıldığını belirten Noter tasdikli belgesi Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyası içerisinde sunulacaktır.
-Cerrahi Aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikini ve noterlikçe tasdikli tercümesini havi şekilde teklif dosyası içerisinde sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- Cihaz/Ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise, isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt veya bildirimi olacaktır. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS’ye kayıt veya bildirimi olmalıdır. Cihazın/ürünün, TİTUBB’ veya ÜTS’de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
- Cihaz/Ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değil ise, üreticinin veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı ihale dosyasında sunulacaktır.
- Teklif edilen ürünlere ait orijinal katalog ihale dosyasında verilecek olup, teklif edilen ürünler kalem kalem orijinal katalogtan işaretlenecektir.
-İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları “ teknik şartnameye cevap ” başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede teknik şartnamenin her bir maddesine verilen cevap, ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün âdeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır.
- İstekliler, teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla aşağıda belirtilen malzemeler için karşılarında belirtilen miktar kadar numuneyi numune teslim tutanağı ile birlikte (en geç ihale tarih ve saatine kadar) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. ile Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalına teslim edeceklerdir ve imzalanmış numune teslim tutanağını teklif zarfında bulunduracaklardır. Numunesini teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
NUMUNE LİSTESİ
Yenidoğan Batın Seti
1 HARTMANN MOSQUITO FCSDEL STR 100MM 1 ADET
2 HARTMANN MOSQUITO FCPSDELCVD100MM 1 ADET
3 DE'BAKEY ATR.MOSQUITO FCPS CVD 125MM 1 ADET
4 DE'BAKEY ATR.MOSQUITO FCPS STR125MM 1 ADET
5 JACOBSON HEMOST.FCPSX-DELSERRSLT 190MM 1 ADET
6 HALSTED DELICATE FORCEPS STR 185MM 1 ADET
7 LERICHE DELICATE FORCEPS CVD 150MM 1 ADET
8 BABCOCK ATR.FORCEPS 160MM 1 ADET
9 BABY-ADSON FORCEPS RT-ANG 140MM 1 ADET
10 GEMINI CLAMP RT-ANG200MM 1 ADET
11 FARABEUF RTRCTRS25X10/32X12-22X10/28X12 1 ADET
12 PEAN-DE'BAKEY ATR.FRCPS STR155MM 1 ADET
13 BABY-KOCHER ATR.INTEST.CLAMP STR.135MM 1 ADET
14 KOENIG VEIN RETRACTOR 13X13MM 178MM 1 ADET
15 ROUX RETRACTOR3/SET 165MM 1 ADET
16 KOCHER RETRACTOR 36X20MM 1 ADET
17 RICHARDSON-EASTMAN BT471RBT472R 1 ADET
18 RICHARDSON RETRACTOROPEN23X20MM242MM 1 ADET
19 STANDARD FORCEPS SERR 115MM 1 ADET
20 TISSUE FORCEPS SERR 115MM 1 ADET
21 STANDARD FORCEPS SERR 160MM 1 ADET
22 DISSECT.FORCEPS W/O T.MED.WIDE 200MM 1 ADET
23 ADSON FORCEPS SERR 120MM 1 ADET
24 MICRO-ADSON TISSUE FORCEPS 1X2 150MM 1 ADET
25 TC STANDARD FORCEPS200MM 1 ADET
26 JOHNS-HOPKINS BULLDOG CLAMP CVD.38MM 1 ADET
27 JOHNS-HOPKINS BULLDOG CLAMP CVD.56MM 1 ADET
28 BABY-SATINSKY CLAMP150MM 1 ADET
29 SATINSKY CLAMP HVY-CVD LRG 265MM 1 ADET
30 DENIS-BROWNE RETRACTOR COMPLETE 1 ADET
31 BENSON PYLORUS SPREADER 155MM 1 ADET
32 COAGUL.FORCEPS INSULATED 200MM STR. 1 ADET
33 BIPOLAR CABLE 28.6MM 1 ADET
Mikro Cerrahi Alet Seti
1- MAKAS, MİKRO, DİSEKSİYON AMAÇLI, UCU EĞRİ, MAKAS AĞIZI UZUNLUĞU 12MM ELCEK GENİŞLİĞİ 8MM TOPLAM UZUNLUK 15CM. DÜZ ELCEKLİ ELİN KAYMAMASI AMACI İLE TUTMA YERİ TIRTIRLI - 1 ADET
5- DAMAR DİLATÖRÜ,AÇILI 45° AĞIZLI, ELCEK GENİŞLİĞİ 9MM, UÇ ÇAPI 0,3MM UÇ UZUNLUĞU 4MM TOPLAM UZUNLUK 135MM.ELCEĞİ DÜZ TUTMA YERLERİ KAYMAMASI AMACI İLE KESİTLİ - 1 ADET
7- YAKLAŞTIRICI APROKSİMATÖR B-3V 17MM VEN İÇİN -1 ADET
8- YAKLAŞTIRICI APROKSİMATÖR B-3 A TEKLİ 17MM ARTER İÇİN - 1 ADET
10- YAKLAŞTIRICI APROKSİMATÖR ABB-22 V ÇERÇEVESİZ 11MM. VEN İÇİN - 1 ADET
11- YAKLAŞTIRICI APROKSİMATÖR ABB-33 A ÇERÇEVESİZ 17MM ARTER İÇİN - 1 ADET


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Özel Bütçe Bürosu Sarıçam/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Özel Bütçe Bürosu Sarıçam/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR