SULTANBEYLİ BELEDİYE BŞK.

Yeni doğan bebek malzemeleri hediye seti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00739323
Şehir : İstanbul / Sultanbeyli
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM GAZETE 21.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/26702
Niteliği, Türü, Miktarı
:
7 Kalem Yeni Doğan Bebek Malzemeleri Hediye Seti Alımı (ZIBIN TAKIMI PAKETİ (Kısa Kollu Body, Pantolon, Üst Zıbın, Altı Zıbın, Şapka, Önlük, Penye Battaniye, Eldiven, Çorap, Mendil), Çanta, Cam Biberon, Emzik, Şampuan, Bebek Sabunu, Banyo Kesesi)
İhale Tarihi
:
15.02.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Belediye Meclis Toplantı Salonu - Abdurrahmangazi Mah. Belediye Cad. No:4 K:1 Sultanbeyli/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YENİ DOĞAN BEBEK MALZEMELERİ HEDİYE SETİ ALIMI İŞİ

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ SULTANBEYLİ BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Yeni Doğan Bebek Malzemeleri Hediye Seti Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/26702
1-İdarenin
a) Adresi : ABDURRAHMANGAZİ MAHALLESİ KARİZMA SOKAK 2 SULTANBEYLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : sosyaldestek@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem Yeni Doğan Bebek Malzemeleri Hediye Seti Alımı (ZIBIN TAKIMI PAKETİ (Kısa Kollu Body, Pantolon, Üst Zıbın, Altı Zıbın, Şapka, Önlük, Penye Battaniye, Eldiven, Çorap, Mendil), Çanta, Cam Biberon, Emzik, Şampuan, Bebek Sabunu, Banyo Kesesi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sultanbeyli Belediyesine ait Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi No:2 SULTANBEYLİ / İSTANBUL adresindeki depoya teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının) İdare tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır. 31.12.2018 tarihinde işin bitirilmesi esastır. İdarenin talebi doğrultusunda ilgili yılın içerisinde belirleyeceği dönemlere göre 1 aylık teslimat programlarına göre pey der pey teslimatlar yapılarak teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Belediye Meclis Toplantı Salonu - Abdurrahmangazi Mah. Belediye Cad. No:4 K:1 Sultanbeyli/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 15.02.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Ürünlerde; teklif fiyatı verilen ürünlerin Özel Teknik Şartnamede belirtilen ürün değerlerini orjinal ambalajın üzerine orjinal yazılı birer adet numunelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. NUMUNE TESLİM TUTANAKLARI, İHALE TEKLİF ZARFLARI İÇERİSİNDE İSTEKLİLERCE SUNULACAKTIR. Numunelerin değerlendirilmesi ihale saatinden sonra ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. NUMUNESİ UYGUN BULUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Sözleşmeye dayalı her türlü tekstil ve kişisel temizlik ürünleri iş deneyim olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü – Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 L-M (Güney Yanyol üzeri) Sultanbeyli / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Caddesi No: 46 L-M (Güney Yanyol Üzeri) Sultanbeyli / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR