MEB (MEB) DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yemeklik malzeme satın alınacaktır

MEB (MEB) DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114370
Şehir : Ankara / Elmadağ
Semt-Mahalle : HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH. / HASANOĞLAN
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 14.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/674702
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BU İHALEDE KISIM SAYISI 3 (ÜÇ)'DÜR. 1 NOLU İŞ KALEMİ; TOPLAM 50 ÇEŞİT BAKLİYAT VE ÇEŞİTLİ YEMEKLİK MALZEME 2 NOLU İŞ KALEMİ; TOPLAM 6 ÇEŞİT ET VE ET ÜRÜNLERİ 3 NOLU İŞ KALEMİ; TOPLAM 5 ÇEŞİT TAVUK VE TAVUK ÜRÜNLERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü Toplantı Salonu Bahçelievler Mahallesi Miraç Cad. No: 46 Hasanoğlan/Elmadağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEKLİK MALZEME
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ


Yemeklik Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/674702
1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Miraç Caddesi No: 46 HASANOĞLAN ELMADAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3128662214 - 3128662272
c) Elektronik Posta Adresi : dkm@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : BU İHALEDE KISIM SAYISI 3 (ÜÇ)'DÜR. 1 NOLU İŞ KALEMİ; TOPLAM 50 ÇEŞİT BAKLİYAT VE ÇEŞİTLİ YEMEKLİK MALZEME 2 NOLU İŞ KALEMİ; TOPLAM 6 ÇEŞİT ET VE ET ÜRÜNLERİ 3 NOLU İŞ KALEMİ; TOPLAM 5 ÇEŞİT TAVUK VE TAVUK ÜRÜNLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Müdürlüğümüzün ihtiyacı doğrultusunda ve istediği tarihlerde tamamını veya değişken sürelerde, sözleşme süresi boyunca peyder pey olarak, Bahçelievler Mahallesi Miraç Caddesi No: 46 Hasanoğlan-Elmadağ / ANKARA adresinde bulunan mutfak depolarıdır.
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalandığı Tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar ihtiyaca binaen İDARE'nin teslimat programı doğrultusunda (tamamı veya peyderpey) siparişler, sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Üretim tesisleri Hasanoğlan/Elmadağ /ANKARA adresinde gösterilecek mutfak depolarına Muayene Kabul Komisyonu nezaretinde istenilen özelliklerde teslim edecek ve nakliye her türlü yükleme, boşaltma yükleniciye aittir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü Toplantı Salonu Bahçelievler Mahallesi Miraç Cad. No: 46 Hasanoğlan/Elmadağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 04.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü Satınalma Servisi Bahçelievler Mahallesi Miraç Cad. No: 46 Hasanoğlan/Elmadağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR