GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yemekhane sarf malzeme satın alınacaktır

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01097365
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT GÜNEŞ 07.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/631922
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 Kalem Yemekhane Sarf Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GOÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi C Blok İdari Kat Başhekimlik Toplantı Salonu Kaleardı Mah. Muhittin Füsünoğlu Cad. Kışla Yolu Üzeri TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEKHANE SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Yemekhane İçin 13 Kalem Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/631922

1-İdarenin

a) Adresi

:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ C BLOK İDARİ KAT KALEARDI MAH. MUHITTIN FISUNOGLU CAD. 60100 TOKAT MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562129500 - 3562133830

c) Elektronik Posta Adresi

:

h.satinalma@gop.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

13 Kalem Yemekhane Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri

:

TGOÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

c)Teslim tarihi

:

Malzemeler 2020 yılı içerisinde, hastanemiz kullanım durumuna göre sözleşmenin bitiş tarihi olan 31.12.2020 tarihine kadar partiler halinde şipariş verilecektir. Sipariş verilen malzemeler 20 (yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

GOÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi C Blok İdari Kat Başhekimlik Toplantı Salonu Kaleardı Mah. Muhittin Füsünoğlu Cad. Kışla Yolu Üzeri TOKAT

b)Tarihi ve saati

:

23.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler teknik şartnameye uygunluğu beyan etmek zorunda olup teklif edilen ürünün markası belirtilecek ve istekli tarafından kaşelenip imzalanacaktır.
b) İstekliler numunelerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Mutfağına ihale tarih ve saatinden önce numune teslim tutanağı karşılığı teslim edeceklerdir. Numuneler orijinal ambalajlarında sunulacaktır. İhaleye sunulan numune veya kayalogların teknik şartnamedeki kriterleri sağlayıp sağlamadığı komisyonda görevli olan teknik üyeler tarafından incelenecek ve numuneleri yada katalogları şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GOÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi C Blok İdari Kat Başhekimlik Toplantı Salonu Kaleardı Mah. Muhittin Füsünoğlu Cad. Kışla Yolu Üzeri TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR