İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET A.Ş.

Yemek hizmeti kuponu ve kartı alınacaktır

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113225
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/3737
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
31500 Öğün Yemek Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Molla Hüsrev Mah. Revani Çelebi Sok. No:4 Fatih İSTANBUL Genel Müdürlük adresinden bulunan Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ KUPONU VE KARTI ALINACAKTIR
İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


YEMEK HİZMETİ KUPONU VE KARTI ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/3737

1-İdarenin

a) Adresi : Molla Hüsrev Mh. Revani Çelebi Sk. NO: 4 34134 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123753200 - 2123753002
c) Elektronik Posta Adresi : ulvi.gunes@medya.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 31500 Öğün Yemek Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yurtiçi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Molla Hüsrev Mah. Revani Çelebi Sok. No:4 Fatih İSTANBUL Genel Müdürlük adresinden bulunan Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 06.02.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü personel yemek fişi, yemek bileti veya yemek kartı hizmeti işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Molla Hüsrev Mah. Revani Çelebi Sok. No:4 Fatih İSTANBUL Genel Müdürlük adresinden bulunan Ticaret Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yüklenici, İstanbul genelinde en az 2500 adet faal üye kuruluşu ve 4 marka restoran / hazır gıda v.b. zinciriyle üye işyeri anlaşması olmalıdır. Marka ve zincir üye işyerleri toplam 400 adet (her bir marka için asgari 50 şube) olmalıdır. Restoran zincirlerine ait sözleşmelerin asılları, faal üyelere ait listeler ise ihale sırasında teklif ekinde dijital olarak (Üye adı, Adresi, İlçesi ve Telefonu olacak şekilde) idareye vermek zorundadır. İdare, ihale komisyon kararından önce isteklilerin sunacakları listeden örnekleme yaparak 50 üye işyeri belirleyecek ve belirlenen firmaların üyelik sorgulaması ihale komisyonunca yapılıp tutanak altına alacaktır. Bu görüşmeler sonucu ulaşılamayan ve üyeliği bulunmayan işyerlerinin toplamı % 10 u geçmesi durumunda ve isteklinin vermiş olduğu toplam üye işyeri listesi içinde 30 adet mükerrer kayıt olması halinde istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR