TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yem satın alınacaktır

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00953390
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : 19 MAYIS MAH. / UNKAPANI
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 28.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/80838
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gelemen ve Terme Sülün Üretme İstasyonuna; 70.000 kg Yumurtacı Piliç Büyütme Yemi 16.000 kg Hindi Civciv Yemi 16.000 kg Kafes Pik Yemi Kunduz Geyik Üretme İstasyonuna; 35.000 kg Buzağı büyütme yemi 7.500 kg Ot (Macar Fiğ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun Şube Müdürlüğü (19 Mayıs Mh. Ağabali Cd. No:13/A İlkadım/SAMSUN)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEM SATIN ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kanatlı ve Büyükbaş Yem alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/80838

1-İdarenin

a) Adresi

:

19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi No:13/A 55030 İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3624327524 - 3624328379

c) Elektronik Posta Adresi

:

muzaffercelik@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Gelemen ve Terme Sülün Üretme İstasyonuna; 70.000 kg Yumurtacı Piliç Büyütme Yemi 16.000 kg Hindi Civciv Yemi 16.000 kg Kafes Pik Yemi Kunduz Geyik Üretme İstasyonuna; 35.000 kg Buzağı büyütme yemi 7.500 kg Ot (Macar Fiğ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Büyükbaş besi yemi Vezirköprü Kunduz Geyik Üretme İstasyonuna, Diğer yemler ise Gelemen Sülün Üretme İstasyonuna 50'şer Kg.'lık çuvallar halinde, Terme Sülün Üretme İstasyonuna ise silo aracıyla birlikte İdarenin isteyeceği miktarda teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlama talimatı tebliğ edildiği tarihten itibaren mal teslimi İdarenin uygun göreceği tarih ve miktarda yapılacaktır. Kunduz Geyik Üretme İstasyonu ve Gelemen Sülün Üretme İstasyonuna Mal teslimleri 50'şer Kg.'lık çuvallar halinde, Terme Sülün Üretme İstasyonuna ise silo aracı ile Mart-Aralık ayları arasında İdarenin belirlediği tarihlerde istenilen miktarda mal teslimi yapılacaktır. Malın teslimatı esnasında, malın teslim edilmesinden depoya istiflenmesine kadar bütün işlemler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Yükleme, hamaliye ve nakliye için İdare tarafından Yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Samsun Şube Müdürlüğü (19 Mayıs Mh. Ağabali Cd. No:13/A İlkadım/SAMSUN)

b) Tarihi ve saati

:

14.03.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
Kamu İhale Tebliği
Madde 58-Mal alımı ihalelerinde aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisini gösteren belgeler
58.3. Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı 19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi No:13/A 55030 İLKADIM/SAMSUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Şube Müdürlüğü (19 Mayıs Mh. Ağabali Cd. No:13/A İlkadım/SAMSUN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları teknik şartnamede belirtildiği şekilde olacaktır. Yemin depolama şartlarının yeterli olmadığı durumda partiler halinde alınabilmesi ve üretme istasyonlarına nakli sağlanacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR