SARAYÖNÜ GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yem katkı malzemeleri satın alınacaktır

SARAYÖNÜ GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01015919
Şehir : Konya / Sarayönü
Yayınlandığı Gazeteler

SARAYÖNÜ MANŞET 25.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletmemizin ihtiyacı olan toplam 155 Ton yem katkı maddelerinin alım ihalesi olup, katkı maddelerinin özellikleri ekli teknik şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.07.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

1.1. İş Sahibi İdarenin;

a) Adı..................................................:

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü

b) Adresi……….……………………………………….:

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA

c) Telefon Numarası..............................:

0.332.6228701 - 0.332.6228702

d)Faks Numarası……….…………………………….:

0.332.6228707

e) Elektronik Posta Adresi…….………………….:

gozlu@tigem.gov.tr

f) İlgili Personelin Adı, Soyadı/Unvanı.……:

Bünyamin ULUKAVAK– Ticaret Şefi V

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu malın;

a) Adı

Yem Katkı Maddeleri Alımı.

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü

CİNSİ

MİKTARI (Ton)

TESLİMAT ŞEKLİ

Süt(sağmal) Vitamin-Mineral Premiksi

5

Kraft Torba

Buzağı Vitamin-Mineral Premiksi

5

Kraft Torba

Besi Vitamin-Mineral Premiksi

5

Kraft Torba

By – Pass Yağı

20

Kraft Torba

Ham soya Yağı

25

Dökme

Toksin Bağlayıcı

20

Kraft Paketli

Fırınlanmış yemlik tuz

25

Dökme/Çuvallı

Di Calcium Phosphate (DCP)

25

Kraft dökme

Mermer Tozu

25

Dökme

c) Mal Alımına Ait Diğer Bilgiler

İşletmemizin ihtiyacı olan toplam 155 Ton yem katkı maddelerinin alım ihalesi olup, katkı maddelerinin özellikleri ekli teknik şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

3.1.

a)İhale Usulü……….......................:

Kapalı Teklif

b)Tekliflerin Sunulacağı Adres…….:

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü

c)İhalenin Yapılacağı Adres………….:

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA

ç) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi.:

01/07/2019

d) İhale (Son Teklif Verme) Saati…:

14:30

e) İhale Komisyonu Toplantı Yeri…:

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA

f) Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 08/07/2019 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

4. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
5. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatı nakit veya Döviz olması halinde İdare veznesine veya İdarenin T.C Ziraat Bankası Sarayönü Şubesindeki TR76 0001 0006 0005 9943 7852 40 no.lu hesabına yatıracaklardır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 30.09.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
11. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlgililere ilanen duyurulur.
GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES::Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA Tel....:0.332.6228701/6228702 Fax: 0332 622 87 07

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR