SARAYÖNÜ GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yem katkı maddeleri satın alınacaktır

SARAYÖNÜ GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860943
Şehir : Konya / Sarayönü
Semt-Mahalle : GÖZLÜ MAH. / SARAYÖNÜ
Yayınlandığı Gazeteler

SARAYÖNÜ MANŞET 11.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/444073
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Buzağı Vitamin-Mineral Premiksi,Besi Vitamin-Mineral Premiksi,Sağmal Vitamin-Mineral Premiksi,Kuru Vitamin-Mineral Premiksi,By – Pass Yağı,Di Kalsiyum Fosfat (DCP),Mermer Tozu,Yemlik Tuz,Toksin Bağlayıcı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.09.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM)
GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


İhale Kayıt Numarası : 2018/444073
1.1. İş Sahibi İdarenin;

a) Adı..................................................: Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü
b) Adresi…………..……………………………………….: Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA
c) Telefon Numarası..............................: 0.332.6228701 - 0.332.6228702
d) Faks Numarası……….…………………………….: 0.332.6228707
e) Elektronik Posta Adresi…….………………….: gozlu@tigem.gov.tr
f) İlgili Personelin Adı, Soyadı/Unvanı.……: Eser KARAGÜZEL – Ticaret Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu malın;

a) Adı Yem Katkı Maddeleri Alımı.
b) (Fiziki) Miktarı ve Türü CİNSİ Miktarı (Ton) TESLİMAT ŞEKLİ
Buzağı Vitamin-Mineral Premiksi 10
Besi Vitamin-Mineral Premiksi 17
Sağmal Vitamin-Mineral Premiksi 35
Kuru Vitamin-Mineral Premiksi 15
By – Pass Yağı 120
Di Kalsiyum Fosfat (DCP) 60
Mermer Tozu 100
Yemlik Tuz 75
Toksin Bağlayıcı 30
c) Mal Alımına Ait Diğer Bilgiler İşletmemizin ihtiyacı olan toplam 462 Ton yem katkı maddelerinin alım ihalesi olup, katkı maddelerinin özellikleri ekli teknik şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.


Madde 3-İhaleye ilişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

3.1. a)İhale Usulü……….......................: Kapalı Teklif
b)Tekliflerin Sunulacağı Adres…….: Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü
c)İhalenin Yapılacağı Adres………….: Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA
ç) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi.: 21/09/2018
d) İhale (Son Teklif Verme) Saati…: 15.00
e) İhale Komisyonu Toplantı Yeri…: Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA
f) Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 28/09/2018 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

4.4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
4.4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4.5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
4.6. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
4.7. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
4.8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatı nakit veya Döviz olması halinde İdare veznesine veya İdarenin T.C Ziraat Bankası Sarayönü Şubesindeki TR76 0001 0006 0005 9943 7852 40 no.lu hesabına yatıracaklardır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15.12.2018 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
4.9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
4.10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
4.11. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlgililere ilanen duyurulur.

ADRES::Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA Tel....:0.332.6228701/6228702
Fax: 0332 622 87 07

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR