BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yedek parça satın alınacaktır

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025698
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 18.07.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/334862
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bornova Belediyesi Sınırları İçindeki Yeşil Alanların Bakımında Kullanılan Makinelere Ait 20 Kısım toplam 271 Kalem Yedek Parça Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Fevzi Çakmak Cad. No:38 Bornova/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR.

BORNOVA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


Bornova Belediyesi Sınırları İçindeki Yeşil Alanların Bakımında Kullanılan Makinelere Ait Yedek Parça Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/334862
1-İdarenin
a) Adresi : ERGENE MAH. 2 SOK. İÇTAŞ HİZMET BİNASI K:3 7 35040 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2329992929 - 8502098398
c) Elektronik Posta Adresi : parklar@bornova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bornova Belediyesi Sınırları İçindeki Yeşil Alanların Bakımında Kullanılan Makinelere Ait 20 Kısım toplam 271 Kalem Yedek Parça Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bornova Evka-3, 4. Sanayi Bornova Belediyesi Şantiyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ambarlarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi müteakip 30 takvim günü içinde malzemelerin tamamı eksiksiz ve teknik şartnameye uygun olarak teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Fevzi Çakmak Cad. No:38 Bornova/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 09.08.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1.Kısım Castel Garden Xb55 Misinalı Motor Yedek Parça Listesi, 2. Kısım Motorlu Testere Stıhl Ms192t Yedek Parçaları, 3. Kısım Motorlu Testere Stıhl Ms193 Yedek Parçaları, 4. Kısım Motorlu Testere Stıhl Ms250 Yedek Parçaları, 5.Kısım Motorlu Testere Stıhl Ms380 Yedek Parçaları, 6.Kısım Motorlu Testere Stıhl Ms381 Yedek Parçaları, 8. Kısım Zirai Aletlere Ait Yedek Parça Listesi, 10. Kısım Bcs Action 740 Çapa Makinası Yedek Parça Listesi, 11. Kısım Honda Hlm 530 Cp Çim Biçme Makinası Yedek Parçaları, 12. Kısım Husqvarna Çim Biçme Traktörü Cth224 T Yedek Parçaları, 13. Kısım Stıhl Fs450 Motorlu Tırpan Yedek Parçaları , 14. Kısım Stıhl Ht 101 Yüksek Dal Budama Testeresi Yedek Parçaları, 15. Kısım Stıhl Hs81r Çit Makinası Yedek Parça Listesi, 16. Kısım Husqvarna 327p5 Uzun Şaftlı Budama Testeresi Yedek Parçaları, 17. Kısım Vıkıng T6 Mt6127zl Çim Biçme Traktörü, 18. Kısım Rulmanlar, 19.Kısım Akülü Darbeli Vidalama El Aleti, 20. Kısım İnverter Kaynak Makinası Kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Fevzi Çakmak Cad. No:38 Bornova/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR