MSB ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yedek parça satın alınacaktır

MSB ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805009
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/229790
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
EK-A İhtiyaç Çizelgesinde belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kara Dikimevi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı Maltepe/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

KARA DİKİMEVİ MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

Muhtelif Tekstil Makinelerine Ait 2 Kısımlı 125 Kalem Yedek Parça Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/229790

1-İdarenin
a) Adresi : Esenkent Mahallesi Özmen Sokak 34848 Gülsuyu MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163761440 - 2163762546
c) Elektronik Posta Adresi : dkmvihlkms@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : EK-A İhtiyaç Çizelgesinde belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kara Dikimevi Müdürlüğü Maltepe / İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 60 takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. Teslimatlar yüklenici veya kanuni temsilcisi tarafından yapılacaktır. 10.3.1.2. Teslim süresi takvim günü olup; taahhüt edilen malların son teslim günü resmi tatil gününe tesadüf ettiği takdirde; teslimat, resmi tatili müteakip ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimat resmi tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise, sözleşme tasarısının 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.1.3. Teslim edilen mal kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde muayenelerde RED olma hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.1.4. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece 2 (İki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 10.3.1.5. Muayenede geçen sureler teslim süresinden sayılmayacaktır. Muayene süresi, yüklenici tarafından, malın muayene ve kabul işlemleri için idareye teslim edildiği tarih ile muayene sonucunun yükleniciye tebellüğ edildiği tarih arasında geçen süredir. Ancak, muayene ve kabul komisyonları tarafından muayenenin başlangıcında, malın muayenesine başlanması için gerekli şartların yüklenici tarafından yerine getirilmeden muayenesine sunulduğunun tespit edilmesi ve Muayene Başlangıç Tutanağında belirtilmesi halinde, bu süreler muayene süresinden sayılmaz. 10.3.1.6. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getirmediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece bu şartnamenin 47 inci maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (Bir) defa mal getirme hakkına sahiptir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kara Dikimevi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı Maltepe/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 19.06.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kara Dikimevi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı Maltepe/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kara Dikimevi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı Maltepe/İSTANBULadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR