KASTAMONU DEVLET HASTANESİ

Yedek parça, sarf ve demirbaş malzeme satın alınacaktır

KASTAMONU DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01157478
Şehir : Kastamonu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU NASRULLAH 31.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/155764
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
42 kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.04.2020 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Devlet Hastanesi -İhale Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

42 KALEM CİHAZA UYUMLU YEDEK PARÇA, SARF MALZEME VE DEMİRBAŞ MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/155764
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KUZEYKENT MAH. CANKAT SOK. NO:4 MERKEZ KASTAMONU 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662141053 - 3662121487
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 42 KALEM CİHAZA UYUMLU YEDEK PARÇA, SARF MALZEME VE DEMİRBAŞ MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 42 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KASTAMONU DEVLET HASTANESİ- BİYOMEDİKAL DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren malzeme alımına başlanacak olup, ,idarenin yazılı talebi doğrultusunda 20 takvim günü içerisinde yapılan talep miktarı doğrultusunda tamamı ilgili depoya teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.04.2020 - 16:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kastamonu Devlet Hastanesi -İhale Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" Ek-3 de yer alan cihazlar haricindeki diğer tıbbi cihazların satışının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğün'den alınmış "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" nin bilgileri Yeterlilik Bilgileri Tablosunun bu bilgiler için ayrılmış kısmına işlenecektir. UBB yada UTS kapsamına girmeyen ürünler için teklif veren isteklililerin bu kısmı doldurmalarına gerek yoktur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhalede , TİTUBB/ÜTS kapsamında kısımlara teklif verecek olan istekliler
1-İsteklilerin UBB/UTS kayıt barkod numaralarını
2-Teklif ettikleri ürünler ile ile ilgili bayi dumunda iseler ithalatçının yada imalatçının bayisi olduklarını gösteren 'UTS/UBB de kayıtlı bayilik veren firma numarasını
3-Teklif edilen ürünün UBB/UTS barkod numaraları Yeterlilik Bilgileri tablosunun bu bilgiler için ayrılmış kısmına yazılacaktır.
UBB/UTS kapsam dışı ürünlere teklif evren isteklilerin bu alanları dolmdurmalarına gerek yoktur.
4-OKSİJEN TÜPÜ (10 LİTRELİK ) VE OKSİJEN TÜPÜ 2 LİTRE için Yüklenici firmanınTSE 12426 yada eş değer kurumlar yada kuruluşlardan alınmış belgesi olması , bu belge de yetkili servisler kısmında medikal tüpler yazılı olmalıdır. Bu belge ile ilgili bilgiler Yeterlilik Bilgileri tablosun bu kısım için ayrılan alanına yazılmış olması gereklidir.
5-İhalenin teknik şartnamesin Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik belgesi yada Hizmet yeterlilik belgesi istenen kalemler için ilgili belgelere ilişkin istenen bilgiler Yeterlilik Bilgileri tablosunun bu alanına yazılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR