DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI

Yazlık sebze ve meyve satın alınacaktır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997646
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA 16.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/231791
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 KALEM YAZLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akdeniz Bölge K.lığı İhale Kom. Bşk. (Merkez K.lığı Girişi) Çamlıbel/MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

14 KALEM YAZLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI MERSİN İK.DST.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


14 KALEM YAZLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/231791

1-İdarenin
a) Adresi : MERSIN IKMAL DESTEK KOMUTANLIGI LIMAN IÇI 33100 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242378965 - 3242378905
c) Elektronik Posta Adresi : mersin.ikmal@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 KALEM YAZLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mersin İkmal Destek Komutanlığı Sebze Meyve Ambarına
c) Teslim tarihi : Armut; 01 Temmuz 2019 – 30 Eylül 2019, Biber dolmalık kasa; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip-30 Eylül 2019, Biber taze çarliston biber; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip-31 Ekim 2019 , Domates kasa ; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip-31 Ekim 2019 , Fasulye taze; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip-30 Eylül 2019 , Hıyar salatalık; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip-31 Ekim 2019 , Kabak taze sakız; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip-30 Eylül 2019 , Karpuz; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip-16 Eylül 2019 , Kavun; 01 Temmuz 2019-30 Eylül 2019, Kayısı taze; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip-31 Temmuz 2019 , Kiraz taze; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip-31 Temmuz 2019 , Patlıcan; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip-31 Ekim 2019 , Şeftali taze Sözleşmenin imzalanmasını müteakip-31 Temmuz 2019 , Üzüm taze; 01 Temmuz 2019-30 Eylül 2019 tarihleri arasında teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akdeniz Bölge K.lığı İhale Kom. Bşk. (Merkez K.lığı Girişi) Çamlıbel/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 10.06.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdeniz Bölge K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı- Merkez K.lığı Girişi Çamlıbel/MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdeniz Bölge K.lığı İhale Kom. Bşk. (Merkez K.lığı Girişi) Çamlıbel/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR