KARADENİZ EREĞLİ DENİZ KUVVETLERİ KMT.İHALE KOMİSYONU BŞK.

Yazlık sebze ve meyve alınacaktır

KARADENİZ EREĞLİ DENİZ KUVVETLERİ KMT.İHALE KOMİSYONU BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981214
Şehir : Zonguldak / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

DEĞİŞİM 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNDEM 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/173330
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kısım 9 Kalem Yazlık Sebze Alımı 2. Kısım 9 Kalem Yazlık Meyve Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karadeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Kdz. Ereğli/ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAZLIK SEBZE VE MEYVE ALIMI YAPILACAKTIR

K.EREĞLİ DZ. İK.DST.K MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


Yazlık Sebze ve Meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/173330
1-İdarenin
a) Adresi : EREGLI IKMAL DESTEK KOMUTANLIGI 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723150800 - 3723150837
c) Elektronik Posta Adresi : eregli.ikmal@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım 9 Kalem Yazlık Sebze Alımı
2. Kısım 9 Kalem Yazlık Meyve Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ereğli İkmal Destek K.lığı Tevzi Ambarına Tel: 0 (372) 315 08 01 (Dâhili 2174)
c) Teslim tarihi : Malzemeler 01 Mayıs – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında sözleşmede belirtilen tarih aralıklarında en az 2 (iki) takvim günü önce çekilecek siparişe istinaden bildirilecek miktarlarda taksitler halinde teslim edilecektir. İhale mevzuatı nedeniyle sözleşme yapılması ve malzeme teslimatının 01 Mayıs 2019 tarihinden sonraya kalması halinde işe başlama tarihi yükleniciye idarece bildirilecek ve teslimat miktarının tamamlanma tarihi 31 Ekim 2019 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karadeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Kdz. Ereğli/ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 24.04.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karadeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Ereğli/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karadeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Ereğli/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR