BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Yazlık kıyafet satın alınacaktır

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941159
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜKŞEHİR MERHABA 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/51999
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45 KALEM YAZLIK KIYAFET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karaoğlan Mah. Kooperatif Sok. No: 2/B Karesi/Balıkesir Personel A.Ş Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YAZLIK KIYAFET SATIN ALINACAKTIR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ


2019 YAZLIK KIYAFET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/51999

1-İdarenin
a) Adresi : Karaoğlan Mah. Kooperatif Sok. No:2/B KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 0266 244 07 21 - 0266 245 29 38
c) Elektronik Posta Adresi : zkafaoglu@mynet.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45 KALEM YAZLIK KIYAFET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPOSU ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKALIĞI DEPOSU ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPOSU KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPOSU FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPOSU KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇİFTÇİ EĞİTİM VE ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU KIRSAL HİZMETLER HAYVANSAL ÜRETİM VE MEZBAHALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ise başlanacak, 90 gün içinde idarenin belirlemiş olduğu yerlere teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karaoğlan Mah. Kooperatif Sok. No: 2/B Karesi/Balıkesir Personel A.Ş Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 04.03.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
Katılımcı firmaların detaylı kapasite raporları bulunması zorunludur, detaylı kapasite raporunda üretmeiği ürünler varsa yetkili satıcılık belgesi ve yetkili satıcılığı veren firmanın kapasite raporunu ekinde sunması zorunludur.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
4) Adaylar veya istekliler adlarına düzenlenmiş olan, teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
5) Adayın veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilğili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday isteklinin ürretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Her birim için numune yapılarak ihale tarihinden en geç 3 gün öncesine kadar Personel A.Ş.' ne teslim edilecek ve düzenlenen tutanak ihale dosyası içerisinde bulunacaktır. İhale dosyası içerisinde tutanak bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektöre yapılmış her türlü yazlık kışlık kıyafet hazırlanması ve satışı benzer iş deneyimi kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ Karaoğlan Mah. Kooperatif Sok. No: 2/B Karesi/Balıkesir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Her birim için numune yapılacak olup, numuneler en geç ihale tarihinden 3 gün öncesine kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş'ye teslim edilecek ve ihale dosyası içerisine numune teslim tutanağı koyulacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR