İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yazlık/kışlık kıyafet ve ayakkabı alınacaktır

İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01011635
Şehir : İzmir / Karabağlar
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 18.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/242021
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
55 KALEM 5945 ADET YAZLIK / KIŞLIK KIYAFET VE AYAKKABI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
S.B.Ü.İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU (Saim çıkrıkcı cad. no:59 Bahar Mah.Karabağlar/İZMİR)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HASTANEMİZ 4/D İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONELLER İÇİN YAZLIK / KIŞLIK KIYAFET ALIMI

İZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BOZYAKA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HASTANEMİZ 4/D İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONELLER İÇİN YAZLIK / KIŞLIK KIYAFET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/242021

1-İdarenin
a) Adresi : Saim Çikrikçi Cd. 59 35110 Bozyaka KARABAĞLAR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322628634 - 2322619351
c) Elektronik Posta Adresi : izmirbozyakaegitimh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 55 KALEM 5945 ADET YAZLIK / KIŞLIK KIYAFET VE AYAKKABI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayniyat Tüketim Depo Birimi
c) Teslim tarihi : Siparişler 2 parti halinde teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ilk parti 30 takvim günü içinde teslim edilecektir. Sonraki siparişler sipariş tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : S.B.Ü.İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU (Saim çıkrıkcı cad. no:59 Bahar Mah.Karabağlar/İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 02.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
istekliler teklif zarfıyla birlikte teklifte bulundukları ürünlere ait birer adet numuneyi teslim edecek ve düzenlenecek olan numune teslim tutanağını teklif zarfında sunacaklardır. Teslim edilen herbir numunenin üzerine ihale ihtiyaç listesindeki sıra numarası ile firma bilgileri açıkça belirtilecektir. Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü.İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR