İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. (İBB İŞTİRAKİ)

Yazlık iş elbisesi ve iş ayakkabısı alınacaktır

İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. (İBB İŞTİRAKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00995269
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 12.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÖNCE VATAN 12.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/189550
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yazlık Muhtelif Tiplerde; 273 Adet İş Ayakkabısı, 76 Adet Gömlek, 450 Adet Pantolon, 30 Adet Sweatshirt, 236 Adet Yelek, 525 Adet Tişört ve 700 Adet Çorap Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İDTM Blokları A2 Blok NO: 10 KAT: 17 Ofis No: 467 Yeşilköy-BAKIRKÖY/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAZLIK İŞ ELBİSESİ VE İŞ AYAKKABISI
İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yazlık İş Elbisesi ve İş Ayakkabısı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/189550
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Dünya Ticaret Merkezi(İDTM) Blokları No:10 A2 Blok Kat:17 Ofis:467 34367 Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4446234 - 2123435501
c) Elektronik Posta Adresi : info@enerji.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yazlık Muhtelif Tiplerde; 273 Adet İş Ayakkabısı, 76 Adet Gömlek, 450 Adet Pantolon, 30 Adet Sweatshirt, 236 Adet Yelek, 525 Adet Tişört ve 700 Adet Çorap Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1.İstanbul Enerji ürünleri, 2.İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ürünleri olarak ikiye ayrılmaktadır. 1. İstanbul Enerji Ürünleri Teslim Adresleri: Aydınlatma Lokasyonu, Yenikapı Akaryakıt İstasyonu, Selimiye Akaryakıt İstasyonu, İDTM Genel Merkez lokasyonudur. İstanbul Enerji ürünleri aşağıdaki adreslere teslim edilecektir. • Aydınlatma Şantiye Ürünleri Teslim Adresi: Nisaşnca Mah. Yavedud Cad. Yunus Polisleri ile Feshane Lüneparkı arası Eyüp/İstanbul • Yenikapı Akaryakıt İstasyonu Ürünleri Teslim Adresi: Yalı Mahallesi Namık Kemal Caddesi no:82 Fatih / İSTANBUL • Selimiye Akaryakıt İstasyonu Ürünleri Teslim Adresi: Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi Atölyeler sokak No:8 Üsküdar • Gürpınar Akaryakıt İstasyonu Ürünleri Teslim Adresi: Samped Akaryakıt İstasyonu; Deniz yolu cad. Gürpınar Su Ürünleri Hali yanı • İDTM Genel Merkez Lokasyonu: Tanker şoförleri, Ergene çalışanları, Yakıt planlama çalışanları, Proje çalışanları, Büyükçekmece GES çalışanları ürün teslim adresi: Yeşilköy Mahallesi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi D:A2 Blok No:10 D:467 kat 14, Bakırköy / İstanbul: isg odasına teslim 2. İBB Ürünleri Teslim Adresi: • Marmara Forum karşısında bulunan İBB ek hizmet binasında bulunan İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Osmaniye mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı no:1 kat:1 Bakırköy Akaryakıt Şefliği Detaylı bilgi teknik şartnamede belirtilmiştir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imza tarihinden itibaren 45 gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İDTM Blokları A2 Blok NO: 10 KAT: 17 Ofis No: 467 Yeşilköy-BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Blokları A2 Blok No: 10 Kat: 17 Ofis No: 467 Yeşilköy Bakırköy/İstanbul (Satınalma ve Sözleşmeler Şefliği) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İDTM BLOKLARI A2 BLOK NO: 10 KAT: 17 OFİS NO: 467 YEŞİLKÖY-BAKIRKÖY/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR