SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yazılım güncelleme ve modül alımı yapılacaktır

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188937
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 11.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/336337
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kalem Yazılım Güncelleme ve 3 Kalem Modül Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne (Hamidiye) Külliyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜLHANE MEDİKAL TASARIM VE ÜRETİM MERKEZİ (METÜM ) İÇİN YAZILIM GÜNCELLEME VE MODÜL ALIMI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

GÜLHANE MEDİKAL TASARIM VE ÜRETİM MERKEZİ (METÜM ) İÇİN YAZILIM GÜNCELLEME VE MODÜL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/336337

1-İdarenin
a) Adresi : Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi BİDB Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. 38 34668 Selimiye ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164189616 - 2163463640
c) Elektronik Posta Adresi : cengiz.ilter@sbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Yazılım Güncelleme ve 3 Kalem Modül Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara Gülhane Külliyesi- Gülhane Medikal Üretim ve Tasarım Merkezi (METÜM) Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde teslimat gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne (Hamidiye) Külliyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.08.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-) İstekliler 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında istenen ''Satış Merkezi Yetki Belgesi '' ni ihaleye sunmak zorundadır.
2-)Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamındaki ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olacaktır. İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürünler ile ilgili TİTUB ve/veya ÜTS 'ye kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve ürün numaralarını (barkod), T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların adı altında bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) sunacaklardır. Sağlık Bakanlığından onaylı ibaresi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekliler internet çıktısı olarak sunacakları bu belgelerinin üzerine hangi kalem için olduğunu belirtmek zorundadır. Belirtilmeyen belgeler değerlendirilmeyecektir.
3-)Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için sınıfının gerektiği belgeler ve bu kalemler için kapsam dışı olduğuna dair beyanlar sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürüne ait Katalog, broşür vb. tanıtım materyali ihale teklif dosyasında sunulacaktır.
Teklifler teknik şartnamelere uygun olarak hazırlanacak, teknik şartnamelerin her maddesine ayrı ayrı cevap verilecek ve teknik şartnamelerde istenilen belgeler ihalede sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne (Hamidiye) Külliyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR