İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yazıcı karşılığı toner satın alınacaktır

İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/710743
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 yılı için 150 adet 10.000 sayfa kapasiteli, 75 adet 20.000 sayfa kapasiteli toner alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
S.B.Ü.İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU (Saim çıkrıkcı cad. no:59 Bahar Mah.Karabağlar/İZMİR)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI İÇİN YAZICI KARŞILIĞI TONER ALIM İHALESİ
İZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BOZYAKA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020 YILI İÇİN YAZICI KARŞILIĞI TONER ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/710743

1-İdarenin
a) Adresi : Saim Çikrikçi Cd. 59 35110 Bozyaka KARABAĞLAR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322628634 - 2322619351
c) Elektronik Posta Adresi : izmirbozyakaegitimh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 yılı için 150 adet 10.000 sayfa kapasiteli, 75 adet 20.000 sayfa kapasiteli toner alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AYNİYAT TÜKETİM DEPO BİRİMİ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinde istekli cihazların tamamını kurarak çalışır halde idareye teslim edecektir. Ayniyat Tüketim Depo birimi tarafından faksla sipariş geçildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde istenilen malzemeler ambara teslim edilecektir. Sarf Malzemeler peyder pey teslim edilecek olup, İdarenin ihtiyacına göre muayene Kabul komisyonu ile teslimat programı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : S.B.Ü.İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU (Saim çıkrıkcı cad. no:59 Bahar Mah.Karabağlar/İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 23.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teklif veren firmalar TSE veya ISO belgelerinden en az bir tanesine sahip olacaktır. Firmaların teklif ettiği toner CE Belgesine sahip ise TSE veya ISO belgeleri aranmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamesi ve ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal kataloglarını veya fotoğraflarını veya benzeri tanıtım materyallerini ihale dosya ile birlikte sunacaktır. Başka bir dilde sunulan katalog veya vb. materyaller, Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
Ayrıca idare veya İhale Komisyonu gerek görmesi durumunda ihalenin herhangi bir aşamasında incelemek amacıyla tüm kalemlerden numune isteyebilir. İdare bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesini talep edebilir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü.İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR