GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Yatak, perde ve tekstil malzemesi satın alınacaktır

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127727
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP DOĞUŞ 07.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/55385
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Kısım 6 kalem Perde Grubu Malzemesi, 1 kısım 3 Kalem Hasta Karyola Şiltesi, 1 kısım 4 kalem Ameliyathane personeli için forma, 1 kalem Viskoelastik Yatak olmak toplamda 4 kısım 14 kalem malzeme alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şehitkamil Devlet Hastanesi Pirsultan Mah. Çetin Emeç Cad. Şehitkamil/Gaziantep
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YATAK, PERDE VE TEKSTİL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -G.ANTEP Ş.KAMİL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YATAK, PERDE VE TEKSTİL GRUBU MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/55385
1-İdarenin
a) Adresi : PIR SULTAN MAH. ÇETIN EMEÇ CAD. 27500 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423246767 - 3423241842
c) Elektronik Posta Adresi : sehitkamilsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kısım 6 kalem Perde Grubu Malzemesi, 1 kısım 3 Kalem Hasta Karyola Şiltesi, 1 kısım 4 kalem Ameliyathane personeli için forma, 1 kalem Viskoelastik Yatak olmak toplamda 4 kısım 14 kalem malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Şehitkamil Devlet Hastanesi Ambar, Biyomedikal ve Ayniyat Depoları
c) Teslim tarihi : a) İdarenin yükleniciye sipariş vermesi halinde 60 gün içerisinde yüklenici teslimatını eksiksiz yapacaktır. b) İdare yüklenicinin uhdesinde kalan kısımlar için sözleşme süresi boyunca belli periyotlarla 1'den fazla sipariş çekeceği gibi ürünlerin tamamı içinde sipariş çekebilir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şehitkamil Devlet Hastanesi Pirsultan Mah. Çetin Emeç Cad. Şehitkamil/Gaziantep
b) Tarihi ve saati : 04.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- KATALOG: İstekli olabilecek firmalar teklif edilen ürünler için Türkçe katalog sunmak zorundadır. Katalog sunulmayan kısımlar için teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- NUMUNE
a-) Perde Grubu İçin saten kumaş perdeden Sağlık Bakanlığı logolu 100cm x boy 190cm ölçüsünde dikili numune ihale tarih ve saatine kadar satınalma birimine sunulacaktır. Kısmın diğer kalemleri için numune göndermeye gerek yoktur. Saten kumaş perdenin numunesini göndermeyen istekli firmanın perde grubunda teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
b-) Tekstil Grubu malzemeler için Ameliyathane formalarından istenilen ürün içinde herhangi bir bedenden 1 tane numune ihale tarih ve saatine kadar satınalma birimine sunulacaktır. Formanın numunesini göndermeyen istekli firmanın tekstil grubunda teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
c) İsteklilerce teslim edilen numuneler ihale tarihinden sonra, ihale komisyonu uzman üyelerince teknik şartnamelerin tüm maddelerine göre değerlendirilecek olup, değerlendirme sonrası teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürün/ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d-) Numunelerin kullanılması veya değerlendirilmesi aşamasında yıpranması, deforme olması ve benzeri durumlarda istekliler sundukları numunelerle ilgili herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
e-) Karyola Şiltesi ve Viscoelastik Yatak Gruplarında
1- Yatak Grupları için Numune gönderilmeyecektir.
2- Demostrasyon: İhale veya Muayene Komisyonu teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin gerekli görmesi halinde isteklilerden demostrasyon isteyebilir. İhaleye katılan ve teklifi geçerli bulunan firmalar gerekli görülmesi halinde demoya çağrılacaktır. Demonstrasyona katılım yeri, tarih ve saati ayrıca ihale sonrasında isteklilere yazılı olarak bildirilecektir. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan herhangi bir madde veya alt maddelerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demo sonucunda İhale komisyon üyelerinin ve firma yetkililerinin imzalayacağı demonstrasyon tutanağı düzenlenecektir. Demo tutanağının isteklilerce imzalanmaması halinde yine bu husus demoya katılan komisyon üyeleri tarafından tutanakta belirtilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şehitkamil Devlet Hastanesi Satınalma birimi / Pirsultan Mah. Çetin Emeç Cad. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksiz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR