BAKIRKÖY KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

Yaş ve dondurulmuş sebze ile meyve alınacaktır

BAKIRKÖY KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889017
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

İTTİFAK 04.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/549962
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
46 Kalem Yaş ve Dondurulmuş Sebze ile Meyve Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zuhuratbaba Mah. Lepra Hastanesi Yanı Dr Tevfik Sağlam Cad. No: 28 BAKIRKÖY/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAŞ VE DONDURULMUŞ SEBZE İLE MEYVE
BAKIRKÖY KADIN VE ÇOCUK TUTUKEVİ MÜD ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YAŞ VE DONDURULMUŞ SEBZE İLE MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/549962

1-İdarenin
a) Adresi : ZUHURATBABA MAHALLESI DR.TEVFIK SAGLAM CADDESI.LEPRA HASTANESI YANI 0 34158 BAKIRKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126608025 - 2126608024
c) Elektronik Posta Adresi : bakirkoy.kadkcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 46 Kalem Yaş ve Dondurulmuş Sebze ile Meyve Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare ihtiyacı olan ihale konusu malı idarenin yükleniciye belirttiği gün ve saatte teslim edilecektir. Malların alımı idarenin ihtiyacına göre sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2019-31.12.2019 tarihine kadar idarenin ihtiyacına göre peyder pey yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zuhuratbaba Mah. Lepra Hastanesi Yanı Dr Tevfik Sağlam Cad. No: 28 BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak firma-firmalar hal kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi sunması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler donuk gıdaların taşınması işinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak 1 adet Frigofirik soğuk hava tertibatlı araca ait ruhsat belgelerini veya noter tasdikli suretlerini sunmak zorundadır. İstekliye ait frigofirik araç bulunmaması ve kiralanması durumunda kiraladığı gösterir sözleşme belgeleri (sözleşmenin sona erme tarihi işin bitiş tarihinden önce olmamalıdır.) ile ruhsat belgelerini veya noter tasdikli suretlerini ihale zarfı içerisinde sunmak zorundadır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhaleye katılacak firma-firmalar hal kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi sunması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhale konusu alımla nitelik ve nicelik bakımından benzerlik gösteren kamu ve özel sektör alımlarına ait tüm Yaş Sebze ve Meyve Ürünleri ile dondurulmuş Gıda alım, satım ve pazarlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedeli mal müdürlüğüne yatırıldıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Memurluğundan satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Memurluğu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR