KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yara bakım malzemesi satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00773275
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 23.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 Kalem Yara Bakım Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.04.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hastanenin adresindeki İhale Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

6 KISIM YARA BAKIM MALZEMESİ ALIMI
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK-İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


6 Kısım Yara Bakım Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adresi : TURGUT ÖZAL CADDESİ NO:1 HALKALI 34142 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124041690 - 2124955903
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kssh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kalem Yara Bakım Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Malzeme Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacak ve malzemeler ihtiyaca binaen peyder pey sipariş geçilecek olup, hastanemizin ilgili deposuna sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sipariş edilen malzemelerin teslimatı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hastanenin adresindeki İhale Birimi
b) Tarihi ve saati : 17.04.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1) Teklif edilen ürün/ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise; istekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünler T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’na kayıtlı veya bildirim işlemi tamamlanmış olacaktır. TİTUBB kaydında ürünün "SAĞLIK BAKANLIĞI (S.B. durumu)" durumu uygun olacak, kayıtlı ve durumunun uygun olduğunu gösterir belgeler teklif ekinde İhale Komisyonuna sunulacaktır. Bununla birlikte;
a. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı ( tedarikçi firması) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimini gösterir belgeler teklif ekinde İhale Komisyonuna sunulacaktır.
b. Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB kaydı, birim fiyat teklif cetveli ekinde bir liste halinde verilecektir.
c. Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında yer alan aksesuar, sarf, vb. ürünlerin UBB Kaydı verilecektir.
ç. Ürün set olarak veriliyorsa sete ait UBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede yer alan setin parçalarından tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olanların da UBB kaydı sunulacaktır.
d. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar
2) Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değilse istekli tarafından;
a. Teklif edilen ürünün/ürünlerin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair beyanı verilecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığı hakkında tereddüt oluşan ürün/ürünler için üreticinin veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınarak işlemler yürütülecektir. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün / ürünlerin bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüde düşülmesi halinde karar alma süreci tamamlanmadan, İhale Komisyonu tarafından; istekliden teklif edilen ürünün teknik dokümanları talep edilecek, istekliler kendilerinden talep edilen teknik dokümanları belirlenen süre içerisinde teslim etmedikleri durumlarda teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teknik dokümanların ihale komisyonuna teslimini müteakip, İhale Komisyonu tarafından teklif edilen ürüne veya cihaza ait belgeler (teknik doküman) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna intikal ettirilerek görüş alınacak gelen görüş doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli firmalar ihale teklif zarfında; teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarını (SUT kodu yoksa yoktur diye belirtilecektir), UBB kodlarını (SUT kodu olanların eşleşen UBB kodlarını), firma tanımlayıcı numaralarını, ürünlerinin yerli yabancı malı olduklarını açıkça belirten listeleri sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler orijinal numuneleri teklifleri ile birlikte tutanakla idareye teslim edeceklerdir. ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Ayrıca numunelerin iadesi istenilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Yeşilköy Şubesi TR58 0001 2009 8900 0005 1000 14 Nolu hesaba döküman bedeli yatırılarak ödeme makbuzuyla birlikte hastanenin adresindeki Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastanenin adresindeki Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR