İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı malzemesi satın alınacaktır

İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860615
Şehir : İzmir / Karşıyaka
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ BAKIŞ 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/439706
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
800 metre kare porselen karo 3200 kg karo yapıştırıcı 320 kg dolgu malzemesi ve listedeki diğer malzemeler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü: 1743 Sokak No:25, Kat : 1, Toplantı Salonu, AKSOY Mah. ,KARŞIYAKA-İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME ALIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/439706
1-İdarenin
a) Adresi : AKSOY MAHALLESI 1743 SOKAK 29 KARŞIYAKA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323695055 - 2323689128
c) Elektronik Posta Adresi : izmirisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 800 metre kare porselen karo 3200 kg karo yapıştırıcı 320 kg dolgu malzemesi ve listedeki diğer malzemeler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Ambarı 1743 Sk. No:29 Aksoy Mah. 35580-Karşıyaka/İZMİR
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde malların teslimi yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir Orman Bölge Müdürlüğü: 1743 Sokak No:25, Kat : 1, Toplantı Salonu, AKSOY Mah. ,KARŞIYAKA-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 18.09.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yada Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası İzmir/Deniz Bostanlı Şubesi TR 86000 1000 9340 8168 724-5001 nolu hesabına döküman bedeli yatırıldıktan sonra alınan makbuz ile 1743 Sok.No:29 Kat:1, 114 Nolu Oda K.Yaka-İZMİR adresinden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü :1743 Sk., No:29 ,Kat:1,114 Nolu oda -Aksoy Mah., KARŞIYAKA-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR