İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yapay resif ve anti-trol resif satın alınacaktır

İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158508
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 05.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/151786
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
420 Adet Yapay Resif ve 36 Adet Anti-Trol Resif Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı / Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAPAY RESİF VE ANTİ-TROL RESİF SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI


İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yapay Resif ve Anti-Trol Resif Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/151786

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih /İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

0212 455 50 00 / 7552 - 0212 455 50 83

c) Elektronik Posta Adresi

:

yikob@istanbulyikob.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

420 Adet Yapay Resif ve 36 Adet Anti-Trol Resif
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenici firma bahse konu malların; İstanbul İli Maltepe İlçesi Sahili Şehir Hatları İskelesinde bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait gemiye idarenin öngördüğü teslimat programı çerçevesinde nakliyesini gerçekleştirip, vinç yardımıyla gemiye aktarımını sağlayacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin idare ve yüklenici arasında imzalandığı tarihten itibaren 90 (doksan) takvim günü içinde yüklenici firma bahse konu malların; İstanbul İli Maltepe İlçesi Sahili Şehir Hatları İskelesinde bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait gemiye idarenin öngördüğü teslimat programı çerçevesinde nakliyesini gerçekleştirip, vinç yardımıyla gemiye aktarımını sağlayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı / Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

28.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Müdürlüğü - Satınalma Birimi / Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR