ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yangına dayanıklı itfaiye elbisesi satın alınacaktır

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859118
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 06.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2018/425456
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İhtiyaç listesinde miktarları belirtilen 6 KALEM MALZEMEDEN OLUŞAN YANGINA DAYANIKLI İTFAİYE ELBİSESİ ALIMI olup, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın malzeme depoları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi 4.Kat İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No: 20 07310 Muratpaşa / ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YANGINA DAYANIKLI İTFAİYE ELBİSESİ SATIN ALINACAKTIR


ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI


YANGINA DAYANIKLI İTFAİYE ELBİSESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/425456
1-İdarenin
a) Adresi : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV. NO:20 07310 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422278700 - 2422495475
c) Elektronik Posta Adresi : ahmetkisa@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhtiyaç listesinde miktarları belirtilen 6 KALEM MALZEMEDEN OLUŞAN YANGINA DAYANIKLI İTFAİYE ELBİSESİ ALIMI olup,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın malzeme depolarına yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Teslimat işe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. Teslimat programı teknik şartnamede belirtilen şekil ve şartlarda gerçekleşecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Antalya Büyükşehir Belediyesi 4.Kat İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No: 20 07310 Muratpaşa / ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 27.09.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yangına Dayanıklı İtfaiye Elbiselerinin imalatında kullanılan tüm malzemlerin kalitesi en az TS EN 469 değerlerine sahip olacaktır.Teklif verecek firmalar ihtiyaç listesinde belirtilen Yangına Dayanıklı İtfaiye Elbiselerinin (yangına dayanıklı itfaiyeci elbisesi (ceket),yangına dayanıklı itfaiyeci elbisesi (pantolon),itfaiyeci bareti,ısı ve aleve karşı koruyucu örnek başlık,itfaiyeci çizmesi ve itfaiyeci eldiveni) tüm katmanları TS EN 469 'a göre test edilmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir.(Teklif verecek firmalar TS EN 469 'a göre test edilmiş ve onaylanmış olan belgeleri teklif mektubu ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılacak olan firmalar;Yangına Dayanıklı İtfaiye Elbisesi ile ilgili numuneler ambalajlanmış ve ambalajların üzerinde firmalara ait iletişim bilgileri olacak şekilde,ihalenin yapılacağı yere yanlarında getirecekler ve numunelerin incelenmesi için ihale komisyonuna bırakacaklardır.İhale sonuçlandıktan sonra ihaleye alan firma hariç diğer firmaların numuneleri geri aide edilecektir.(Teknik şartnamenin 5. Maddesindeki malzemelerden 1 er adet L beden ölçüsünde numune getirilecektir.Ayrıca; Numuneler ile ilgili teknik değerlendirme yapılmayacak olup sadece var olup olmadıklarına bakılacaktır.Numuneler TS EN 469 sertifikasına göre uygun olacaktır.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4. KAT -YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV. NO:20 07310 MURATPAŞA / ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi 4.Kat İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No: 20 07310 Muratpaşa / ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR